SFS 1995:32 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfalligheter

SFS 1995_32 Lag om ändring i lagen (1973_1150) om förvaltning av samfalligheter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:32

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfalligheter;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om

förvaltning av samfalligheter2 skall ha följande lydelse.

67 §3 Fastighetsregistermyndighetens beslut, varigenom ansökan om
eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägras enligt
denna lag, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 § första stycket första eller tredje punk-

ten, 32 §, 33 § första stycket, 61 § eller 64 § får överklagas hos rege-
ringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren
(Milj ödepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

3

Senaste lydelse 1990:1498.

32

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.