SFS 1995:830 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS 1995_830 Lag om ändring i lagen (1973_1150) om förvaltning av samfälligheter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:830
Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (1973:1150) om för-

valtning av samfälligheter skall ha följande lydelse.

26 §2 Registrering av samfällighetsförening sker på ansökan av förening-
ens styrelse. Har sammanträde för bildande av föreningen hållits enligt
20 § andra stycket andra punkten, får registrering ske också på ansökan
av den som hållit sammanträdet.

1

Prop. 1994/95: 181, bet. 1994/95: JoU21, rskr. 1994/95:420.

2

Lagen omtryckt 1987: 128.

1482

background image

Vid ansökningshandlingen skall fogas två bestyrkta avskrifter av stad-

garna samt en bestyrkt avskrift av protokoll från sammanträde enligt 20 §.

Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om föreningens post-

adress samt styrelseledamötemas fullständiga namn, bostads- och post-
adress och telefon. Om särskild firmatecknare utsetts, skall uppgift lämnas
också om denne.

SFS 1995:830

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren
(Miljödepartementet)

1483

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.