SFS 1995:1406 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS 1995_1406 Lag om ändring i lagen (1973_1150) om förvaltning av samfälligheter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1406
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om

förvaltning av samfälligheter2

dels att i 7, 20, 61 och 64 §§ ordet ”fastighetsbildningsmyndigheten”

skall bytas ut mot ”lantmäterimyndigheten”,

dels att i 25, 29 och 67 §§ samt i rubriken närmast före 67 § ordet

”fastighetsregistermyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot
”lantmäterimyndighet” i motsvarande form.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen
(1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsre-
gistermyndighet.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

Senaste lydelse av

7 §1989:727 29 § 1990:1498

20 §1989:727 67 § 1995:32.
25 § 1990:1498

2653

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.