SFS 1997:219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 1997:219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)
SFS 1997_219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981_1361)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:219
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

Lag
om ändring i hemförsäljningslagen

(1981:1361);

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § hemförsäljningslagen

(1981:1361) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:127, bet. 1996/97:LU18, rskr. 1996/97:219.

374

background image

SFS 1997:219

375

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:1111.

1 §2 Denna lag tillämpas då näringsidkare yrkesmässigt överlåter eller

upplåter lös egendom eller utför tjänster till konsumenter för huvudsakligen
enskilt bruk, om avtalet ingås

1. vid hembesök, varmed avses ett besök i konsumentens eller någon an-

nan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte en-
dast för stunden befinner sig,

2. vid telefonsamtal som utgör led i försäljning eller annan liknande verk-

samhet, eller

3. under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför den-

nes fasta försäljningsställe.

Lagen tillämpas dock inte, om

1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr,

2. avtalet gäller leverans av livsmedel från näringsidkare som regelmäs-

sigt betjänar vissa rutter,

3. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

4. avtalet gäller uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på

mark eller i vatten,

5. avtalet är ett försäkringsavtal,
6. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens uttryck-

liga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsu-
mentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller tjäns-
ten, eller

7. avtalet gäller upplåtelse eller överlåtelse som avses i lagen (1997:218)

om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.