SFS 1997:219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 1997:219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)
SFS 1997_219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981_1361)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:707px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1997:219 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 3 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i hemf�rs�ljningslagen </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>(1981:1361); </b></p> <p style="position:absolute;top:776px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 maj 1997. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � hemf�rs�ljningslagen </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11">(1981:1361) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14"> Prop. 1996/97:127, bet. 1996/97:LU18, rskr. 1996/97:219. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">374 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1997:219 </b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft21">375 </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft26">G�ran Lambertz <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft23"> Senaste lydelse 1992:1111. </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �2</b> Denna lag till�mpas d� n�ringsidkare yrkesm�ssigt �verl�ter eller </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft26">uppl�ter l�s egendom eller utf�r tj�nster till konsumenter f�r huvudsakligen <br/>enskilt bruk, om avtalet ing�s </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">1. vid hembes�k, varmed avses ett bes�k i konsumentens eller n�gon an-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft26">nan konsuments bostad eller p� n�gon annan plats d�r konsumenten inte en-<br/>dast f�r stunden befinner sig, </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">2. vid telefonsamtal som utg�r led i f�rs�ljning eller annan liknande verk-</p> <p style="position:absolute;top:162px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">samhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">3. under en av n�ringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanf�r den-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">nes fasta f�rs�ljningsst�lle. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen till�mpas dock inte, om </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr, </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">2. avtalet g�ller leverans av livsmedel fr�n n�ringsidkare som regelm�s-</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">sigt betj�nar vissa rutter, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">3. avtalet g�ller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">handel med finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">4. avtalet g�ller uppf�rande av byggnad eller annan fast anl�ggning p� </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">mark eller i vatten, </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">5. avtalet �r ett f�rs�kringsavtal, <br/>6. avtalet ing�s vid ett hembes�k som �ger rum p� konsumentens uttryck-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft26">liga beg�ran och avtalet g�ller en vara eller en tj�nst som omfattas av konsu-<br/>mentens beg�ran eller som har ett direkt samband med den varan eller tj�ns-<br/>ten, eller </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">7. avtalet g�ller uppl�telse eller �verl�telse som avses i lagen (1997:218) </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:219
Utkom fr�n trycket
den 3 juni 1997

Lag
om �ndring i hemf�rs�ljningslagen

(1981:1361);

utf�rdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � hemf�rs�ljningslagen

(1981:1361) skall ha f�ljande lydelse.

1

Prop. 1996/97:127, bet. 1996/97:LU18, rskr. 1996/97:219.

374

background image

SFS 1997:219

375

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

G�ran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:1111.

1 �2 Denna lag till�mpas d� n�ringsidkare yrkesm�ssigt �verl�ter eller

uppl�ter l�s egendom eller utf�r tj�nster till konsumenter f�r huvudsakligen
enskilt bruk, om avtalet ing�s

1. vid hembes�k, varmed avses ett bes�k i konsumentens eller n�gon an-

nan konsuments bostad eller p� n�gon annan plats d�r konsumenten inte en-
dast f�r stunden befinner sig,

2. vid telefonsamtal som utg�r led i f�rs�ljning eller annan liknande verk-

samhet, eller

3. under en av n�ringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanf�r den-

nes fasta f�rs�ljningsst�lle.

Lagen till�mpas dock inte, om

1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr,

2. avtalet g�ller leverans av livsmedel fr�n n�ringsidkare som regelm�s-

sigt betj�nar vissa rutter,

3. avtalet g�ller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

4. avtalet g�ller uppf�rande av byggnad eller annan fast anl�ggning p�

mark eller i vatten,

5. avtalet �r ett f�rs�kringsavtal,
6. avtalet ing�s vid ett hembes�k som �ger rum p� konsumentens uttryck-

liga beg�ran och avtalet g�ller en vara eller en tj�nst som omfattas av konsu-
mentens beg�ran eller som har ett direkt samband med den varan eller tj�ns-
ten, eller

7. avtalet g�ller uppl�telse eller �verl�telse som avses i lagen (1997:218)

om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.