SFS 1997:269 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 1997:269 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
SFS 1997_269 Lag om ändring i lagen (1973_1150) om förvaltning av samfälligheter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:269
Utkom från trycket
den 10 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1973:1150) om förvalt-

ning av samfälligheter2 skall ha följande lydelse.

9 § Till sammanträdet skall samtliga kända delägare kallas. �r det ovisst
vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det kan antas att okän-
da delägare finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse skall i god tid före sammanträdet delges delägarna. För sådan

delgivning gäller inte bestämmelserna i 10 § första stycket och 16 § andra
stycket 2 delgivningslagen (1970:428).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren

(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuU16, rskr. 1996/97:215.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

477

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.