SFS 1998:379 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

980379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 66 och 67 §§ samt rubriken när-

mast före 66 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2 skall ha

följande lydelse.

Lantmäterimyndighets och fastighetsdomstols behörighet

66 § Ärenden som enligt denna lag skall prövas av en lantmäterimyndighet
tas, med det undantag som föreskrivs i 25 §, upp av den lantmäteri-
myndighet inom vars verksamhetsområde samfälligheten är belägen. Är
samfälligheten belägen inom flera lantmäterimyndigheters verksam-
hetsområden, prövas ärendet av den statliga lantmäterimyndighet inom vars
verksamhetsområde huvuddelen av samfälligheten är belägen. Detsamma
gäller om ärendet rör flera samfälligheter som är belägna inom skilda lant-
mäterimyndigheters verksamhetsområden.

Mål eller ärende, som enligt denna lag skall prövas av fastighetsdomstol,

upptages av den fastighetsdomstol inom vars område samfälligheten är
belägen. Ligger samfälligheten under flera fastighetsdomstolar, upptages
talan av den domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma gäller om
målet eller ärendet rör flera samfälligheter som ligger under skilda fastig-
hetsdomstolar.

67 §

3 Lantmäterimyndighetens beslut får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. I fråga om beslut, där ansökan om eller anmälan för re-
gistrering avskrivits eller registrering vägrats enligt denna lag, gäller att
beslutet får överklagas inom två månader från den dag då det meddelades.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

3

Senaste lydelse 1995:1406.

Svensk författningssamling

SFS 1998:379
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

6)6

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.