SFS 2020:369 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS2020-369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter2

dels att 26, 52, 59 och 63 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 65 a §, och närmast före 65 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

26 §3 Registrering av en samfällighetsförening görs på ansökan av för-
eningen. Om ett sammanträde för bildande av föreningen har hållits enligt
20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket, får registrering
också göras på ansökan av den som har hållit sammanträdet.

Till ansökan ska bestyrkta kopior av föreningens stadgar och protokollet

från sammanträdet enligt 20 § bifogas.

Föreningen ska för registrering anmäla uppgifter om föreningens post-

adress samt styrelseledamöternas fullständiga namn, postadress och person-
nummer eller, om sådant saknas, något annat identifieringsnummer. Om en
styrelsesuppleant eller särskild firmatecknare har utsetts ska motsvarande
uppgifter lämnas också om den personen.

52 § Vid omröstning i en fråga om ändring av föreningens stadgar har
varje röstberättigad medlem, oavsett om han eller hon äger en eller flera del-
ägarfastigheter, en röst. Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om
minst två tredjedelar av de röstande har röstat för det, om inte längre gående
villkor har bestämts i stadgarna.

Styrelsen ska se till att ett beslut enligt första stycket genast anmäls för

registrering. Till anmälan ska bestyrkta kopior av protokollet över beslutet
och av de nya stadgarna bifogas. Beslutet får inte tillämpas innan det har
registrerats.

59 § Den överlåtande föreningens styrelse ska se till att ett fusionsavtal
anmäls för registrering. Till anmälan ska bestyrkta kopior av fusionsavtalet
och av protokollet över föreningsstämmans beslut att godkänna avtalet
bifogas.

Fusionsavtalet får endast registreras i samband med registrering av be-

slutet om ändring av den övertagande föreningens stadgar. När registrering
har gjorts är fusionen genomförd.

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 2009:184.

SFS

2020:369

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

SFS

2020:369

2

63 § När en samfällighetsförening har upplösts, ska styrelsen se till att
detta anmäls för registrering. Har skifte av tillgångarna gjorts ska en bestyrkt
kopia av skifteshandlingen bifogas till anmälan.

Bestyrkta kopior
65 a § När en handling ges in i bestyrkt kopia får den statliga lantmäteri-
myndigheten begära att originalhandlingen visas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. En förening som har registrerats före den 1 juli 2020 behöver inte

anmäla de nya uppgifter som anges i 26 § tredje stycket för registrering
förrän föreningen anmäler en ändring av något annat förhållande som avses i
den bestämmelsen. En sådan förening ska dock senast den 31 december 2021
anmäla samtliga uppgifter som anges i 26 § tredje stycket och som inte redan
har anmälts för registrering.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.