SFS 1998:837 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

980837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 3, 20, 21 och 23 §§ lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2

skall ha följande lydelse.

1 §

Vid tillämpningen av denna lag skall som samfällighet anses

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastighe-

terna i en socken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter ge-

mensamt,

4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149),
5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet,

6. samfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.
Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällighet

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfällighet enligt
första stycket 5 förstås dock med delägarfastighet fastighet som på annat sätt
än genom delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare den som
deltar i samfälligheten. Beträffande sådan samfällighet skall vidare vad som
sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället gälla delägares andelstal.

3 §

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på

sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som
har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan

att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastig-
hetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § för-

sta stycket 1 eller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som delägare
i fastighetsägarens ställe.

I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall lagens bestäm-

melser om fastighetsdomstol i stället gälla miljödomstol. När talan skall fö-
ras hos miljödomstol, gäller bestämmelserna om stämningsmål i lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

SFS 1998:837

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

4

SFS 1998:809–854

background image

2

SFS 1998:837

20 §

3

Samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna ge-

nom att de antager stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket skall, om någon delägare begär det,

hållas av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat där-
till. Dock skall i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988), anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1987:11) om exploa-
teringssamverkan lantmäterimyndigheten eller, om särskild förrättningsman
förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne hålla sammanträde enligt för-
sta stycket beträffande samfällighet som beröres av förrättningen, om delä-
gare i samfälligheten begär det eller om det är av väsentlig betydelse från all-
män synpunkt att samfällighetsförening bildas.

Om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att en samfällig-

hetsförening bildas för förvaltningen av en samfällighet enligt 1 § första
stycket 5, får lantmäterimyndigheten hålla sammanträde enligt första stycket
även om delägare i samfälligheten inte har begärt det.

21 §

I fråga om sammanträde för bildande av samfällighetsförening äger

7 § andra stycket, 8–11 §§, 12 § första stycket första punkten och 14 § mot-
svarande tillämpning. Hålles sammanträdet i samband med förrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) eller la-
gen (1987:11) om exploateringssamverkan, äger dock i fråga om delgivning
av kallelse till sammanträdet vad som gäller om delgivning av kallelse till
sammanträde vid förrättningen motsvarande tillämpning.

23 §

I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § motsvarande

tillämpning.

Har fastighetsbildnings-, anläggnings- eller exploateringsbeslut eller till-

ståndsdom eller tillståndsbeslut enligt miljöbalken meddelats, får samman-
träde för bildande av samfällighetsförening hållas innan domen eller beslutet
om samfällighetens bildande vunnit laga kraft. Som delägare anses därvid
ägaren av fastighet och annan som enligt domen eller beslutet skall ha del i
samfälligheten. Beslut som fattas vid sammanträdet gäller endast under för-
utsättning att fastighetsbildnings-, anläggnings-, exploaterings- eller till-
ståndsbeslutet eller tillståndsdomen vinner laga kraft eller, i fråga om an-
läggningsbeslut, att förordnande meddelas enligt 27 a § anläggningslagen
(1973:1149) eller 22 kap. 28 § första stycket miljöbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Samfällighet enligt vattenlagen (1983:291) skall vid tillämpningen av

denna lag anses som samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet.

3. Tillståndsdom eller tillståndsbeslut enligt vattenlagen (1983:291) skall

vid tillämpningen av den nya lydelsen av 23 § anses som tillståndsdom eller
tillståndsbeslut enligt miljöbalken.

3

Senaste lydelse 1995:1406.

background image

3

SFS 1998:837

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.