SFS 2003:629 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 2003:629 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
030629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 23 oktober 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1973:1150) om för-

valtning av samfälligheter

2 skall ha följande lydelse.

19 §

3 Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas ge-

mensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skä-
lig omfattning.

En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning skall

avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av ge-
mensamhetsanläggningen, när gemensamhetsanläggningen

1. är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde samt inrättad

för småhusfastigheter eller för sådana fastigheter tillsammans med hyres-
fastigheter eller bostadsrättsfastigheter, eller

2. tillförsäkrar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastig-

hetsutrymme sådana rättigheter som avses i 3 kap. 1 a § första stycket 2
fastighetsbildningslagen (1970:988).

I de fall som avses i andra stycket skall föreningens styrelse också upp-

rätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar
som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1989:727.

SFS 2003:629

Utkom från trycket
den 4 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.