SFS 2023:776 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS2023-776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter

Utfärdad den 30 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 § lagen (1973:1150) om förvalt-
ning av samfälligheter2 ska ha följande lydelse.

47 § Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i för-
eningens angelägenheter.

Oavsett vad som anges i stadgarna får föreningsstämman hållas digitalt,

om extraordinära omständigheter kräver det.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. I kallelsen ska de ärenden som ska

behandlas på stämman anges.

Om styrelsen inte kallar till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stad-

garna, ska länsstyrelsen på ansökan av en medlem kalla till föreningsstämma.
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det
mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra
föreningsstämma ska hållas och anger de ärenden som ska behandlas, ska
styrelsen inom en vecka kalla till en sådan stämma, som ska hållas så snart
som möjligt med hänsyn till stadgarnas bestämmelser om tid för kallelse. Om
styrelsen inte gör det, ska länsstyrelsen kalla till stämma på ansökan av en
medlem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Anna-Karin Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:139, bet. 2023/24:CU5, rskr. 2023/24:36.
2 Lagen omtryckt 1987:128.

SFS

2023:776

Publicerad
den

5 december 2023

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.