SFS 2010:999 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

100999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om för-

valtning av samfälligheter

2

dels att i 15, 46, 53, 54 och 66 §§ samt rubriken närmast före 66 § ordet

”fastighetsdomstol” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”mark- och
miljödomstol” i motsvarande form,

dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

3

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på

sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som
har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan

att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastig-
hetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § för-

sta stycket 1 eller 2 ska vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i
fastighetsägarens ställe.

När talan ska föras i fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5

tillämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med särskil-
da bestämmelser om vattenverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1987:128.
Senaste lydelse av
54 § 1987:670
66 § 2008:544.

3 Senaste lydelse 1998:837.

SFS 2010:999

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.