SFS 2010:1943 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 2010:1943 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
101943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1973:1150) om för-

valtning av samfälligheter

2 ska ha följande lydelse.

9 §

3

Till sammanträdet ska samtliga kända delägare kallas. �r det ovisst

vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det kan antas att okända
delägare finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse ska i god tid före sammanträdet delges delägarna. För sådan del-

givning gäller inte 14 § och 49 § första stycket 3 delgivningslagen
(2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1997:269.

SFS 2010:1943

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.