SFS 1983:661

830661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:661

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

Lag

om ändring i lagen (1973:1151) om införande av

anläggningslagen (1973:1149) och lagen (19 73:1150)

om förvaltning av samfälligheter;

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:1151) om

införande av anläggningslagen (1973: 1149) och lagen (1973: 1150) om för­

valtning av samfälligheter

dels att 18�20 §§ skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 21 §. av nedan angivna

lydelse.

18 § I fråga om sådan samfällighet enligt lagen (1966:700) om vissa

gemensamhetsanläggningar som icke kan förvärva rättigheter och ikläda
sig skyldigheter äger vad som i lagen (19 73: 1150) om förvaltning av samfäl­
ligheter föreskrives om samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149)
motsvarande tillämpning.

I fråga om s ådana företag enligt 3. 7 eller 8 kap. vattenlagen (1918:523)

som inte kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt motsva-

1564

Prop. 1982/83: 26. JoU 31. rskr 370 .

¬

background image

rande företag enligt äldre bestämmelser gäller vad som i lagen (1973:115 0)

SFS 1983:661

om förvaltning av samfalligheter föreskrivs om samlalligheter enligt vat­

tenlagen (1983:291).

19 § På samfällighetsstämma i samfällighet som avses i 17 § kan beslutas
att samfälligheten skall ombildas till samfällighetsförening. Beslutas sådan
ombildning, skall stämman vid tillämpningen av lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter anses som sammanträde enligt 20 § i lagen .

Första stycket gäller icke samfällighet som åtnjuter förmånsrätt enligt

lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa ge-
mensamhetsanläggningar.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om vägsamfällighet

enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller motsvarande äldre lagstift­

ning samt i fråga om sådana företag enligt 3, 7 eller 8 kap. vattenlagen

(1918:523) eller motsvarande äldre lagstiftning som kan förvärva rättighe­

ter och ikläda sig skyldigheter.

20 § När en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § har registre­

rats, skall den anses ha övertagit samfällighetens samtliga tillgångar och

förpliktelser. De anläggningar, som förvaltas av samfälligheten, skall vid

tillämpningen av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

jämställas med gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen
(1973:1149) e ller, såvitt avser företag enligt vattenlagen (1918:523) eller

motsvarande äldre bestämmelser, med gemensamma anläggningar i sam ­

fälligheter enligt vattenl agen (1983:291).

21 § I samband med beslut, som avses i 22 § andra stycket lagen

(1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291) och som rör en samfäl­

lighet som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, skall för­

ordnas att samfälligheten skall upplösas och att en samfällighetsförening
skall bildas för att förvalta den nya samfälligheten.

När en samfällighetsförening som har bildats enligt första stycket har

registrerats, skall bestämmelserna i 20 § tillämp as.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

1565

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.