SFS 1980:565

800565.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:565

om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988)

och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av

den 30juni 1980

kronotorp;

utfärdad den 19 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Med f riköp av kronotorp avses i de nna lag att innehavare av sådan

lägenhet under domänverkets förvaltning som har upplåtits såsom skogs­
torp, odlingslägenhet, kolonat, kronotorp eller kronolägenhet förvärvar lä­

genheten eller del därav med äganderätt.

2 § Vid friköp av kronotorp får fastighetsbildning äga rum utan hinder av

villkor som anges i 3 kap. fastighetsbildningslagen (1970; 988).

3 § Vid frikö p av kronotorp behövs inte förvärvstillstånd enligt jordför-

värvsiagen (1979:230).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

NILS G. �&SLING

(Industridepartementet)

'Prop. 1979/80:74, NU 64. rskr 414.

1169

74-SFS 1980

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.