SFS 1982:355

820355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:355

om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol;

utkom från trycket

den 15juni 1982

Utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 § lagen (1974: 1082) om bo­

stadsdomstol skall ha nedan angivna lydelse.

28 §2 Beslut av bostadsdomstolen äger rättskraft, såvitt därigenom av­
gjorts fråga som avses i 4 § första stycket 2. 2 a. 3. 5 a. 6, 7. 8 eller 9 lagen

(1973; 188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Vad som sagts nu gäl­
ler dock ej beslut, varigenom ansökan om reparationsföreläggande enligt

12 kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt 12 kap. 34. 34 a eller 36 §

jordabalken eller ansökan om förbud eller medgivande som avses i 2 a §

' Prop. 1981/82:169, CU 41, rskr 364.

'Senastciydelse 1980:98.

753

48-SFS 1982

¬

background image

SFS 1982:355

bostadssaneringslagen (1973:531) eller yrkande om rätt till förhandlings­

ordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978: 304) lämnats utan bifall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.