SFS 1994:811 Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt / SFS 1994:811 Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
SFS 1994_811 Lag om ändring i lagen (1982_352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt;

SFS 1994:811

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1982: 352) om rätt till

fastighetsforvärv för ombildning till bostadsrätt skall ha följande lydelse.

6 §2 Fast egendom, som utgör en hyreshusenhet och för vilken en intres-
seanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte
utan att den bostadsrättsförening som har gjort intresseanmälan har erbju-
dits att förvärva hela hyreshusenheten. Ett sådant erbjudande kallas hem-
bud. Med överlåtelse genom köp eller byte likställs överlåtelse genom
tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller
förening samt fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385).

En överlåtelse får ske utan hembud till bostadsrättföreningen,

1. om bostadsrättsföreningen godkänner överlåtelsen,

2. om staten förvärvar egendomen,
3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när

makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,

4. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig

auktion enligt lagen (1904:48 s.l) om samäganderätt,

5. om överlåtelsen avser andel och förvärvaren redan äger en andel i

egendomen och denna förvärvats på annat sätt än genom gåva.

Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av bostadsrättsföreningen

skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en
annan förvärvare än bostadsrättsföreningen eller villkoren för eller om-
ständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud behövs prö-
vas av hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

1

Prop. 1993/94: 196, bet. 1993/94: LU32, rskr. 1993/94:422

2

Senaste lydelse 1992:507.

1597

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.