SFS 1983:1046

831046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:1046 Lag

IS

Utkom från trycket

0111 skyldighet f�F vissB bostadsföreningar och

den 29 december 1983 bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m. m.;

utfärdad den 20 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Med bostadsförening och bostadsaktiebolag förstås i denna lag annan
svensk ekonomisk förening än bostadsrättsförening och svenskt aktiebolag

om det med andelen elle r aktien följer en nyttjanderätt till ett hus eller del

av ett hus som ägs av föreningen respektive bolaget.

2820

' Prop. 1983/84:67, SkU 13. rskr 101.

I?

ti

2 § Avtal om överlåte lse av en andel i en bostadsförening eller en akti e i

ett bostadsaktiebolag genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas

''

under av säljaren och köparen. Avtalet skall ta upp den lägenhet som

överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande skall gälla överlä-

telse av en sådan andel eller aktie genom byte eller gåva.

�verlåtelser som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga.

'

3 § En bostadsförening och ett bostadsaktiebolag skall genom styrelsens
försorg föra förteckning över de lägenheter som är upplåtna med nyttjan-

®

derätt till and els- respektive aktieägare på det sätt som anges i 1 § (lägen-

's

hetsförteckning). Förteckningen kan bestå av ett betryggande lösblads-

eller kortsystem.

Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange
1. lägenhetens beteckning,

2. andels-eller aktieägarens namn,
3. insatsen i föreningen re spektive inbetalningen på ak tien.

't

Vid överlåtelse av en andel i en bostadsförening eller en aktie i ett

h

⬢)

t

¬

background image

saktiebolag skall styrkt avskrift av överlåtelseavtalet fogas till för-

SFS 1983; 1046

ningen på lämpligt sä tt.

Dagen för anteckning skall anges.

4 § Andels- eller aktieägaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägen­

hetsförteckningen beträffande den lägenhet som han innehar. Utdraget

skall avse de uppgifter som enligt 3 § skall anges i förteckningen . Dagen för

utfärdandet skall anges i u tdraget.

5 § En styrelseledamot eller likvidator som inte iakttar föreskrifterna i
3 § döms till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Lägenhetsf örteckning behö­

ver dock inte vara upprättad förrän den 30 juni 1984. Sker en överlåtelse av

en andel eller aktie efter ikraftträdandet men före det att lägenhetsförteck­

ningen har upprättats, skall avskrift av överlåtelseavtalet fogas till förteck­
ningen när den färdigställts.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.