SFS 2008:161 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden / SFS 2008:161 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
080161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:277) om vissa
bulvanförhållanden;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1985:277) om vissa bul-

vanförhållanden ska ha följande lydelse.

9 §

Om talan enligt 3 § avser egendom som är av beskaffenhet att kunna

vara föremål för panträtt på grund av inteckning, ska rätten genast underrätta
inskrivningsmyndigheten om att sådan talan har väckts. Inskrivningsmyn-
digheten ska anteckna detta i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Rätten ska vidare underrätta Kronofogdemyndigheten när rättens beslut

om försäljning har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

SFS 2008:161

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.