Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m. m.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1992:1461
Departement: Justitiedepartementet L1
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1992:1461
 Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L1 
   Utfärdad:    1992-12-17 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 § Har staten vid överlåtelse av en fastighet eller del av en fastighet  förbehållits äganderätten till föremål som hör till fastigheten, gäller  förbehållet mot tredje man även om föremålet efter överlåtelsen blir  kvar på fastigheten. Detta gäller dock endast om föremålet är
    1. allmän teleledning och därtill hörande anläggningar,
    2. sådan anläggning för radiosändning som ingår i det allmänna  telenätet,
    3. anläggning för rundradiosändning,
    4. sådan anläggning för radiosändning och telekommunikation som ingår i  järnvägarnas och luftfartens drifts- och säkerhetssystem,
    5. elektrisk starkströmsledning och därtill hörande anläggningar,
    6. fyr eller annan säkerhetsanordning för sjöfarten, eller
    7. byggnad, ledning eller anläggning som uteslutande är avsedd för  totalförsvaret.

Har staten överlåtit ett sådant föremål som avses i första stycket 1--6   utan at t samtidigt överlåta den fastighet som föremålet hör till,  gäller  överlåtelsen mot tredje man även om egendomen blir kvar på  fastigheten.

Har staten förbehållits äganderätt till föremål enligt första stycket  eller överlåtit föremål enligt andra stycket, upphör föremålet genom  överlåtelsen att höra till fastigheten.


Övergångsbestämmelser

1992:1461
    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
    2. Lagen tillämpas även i fråga om avtal som har ingåtts före  ikraftträdandet. I sådana fall skall bestämmelserna dock inte tillämpas  i förhållande till tredje man som före ikraftträdandet har förvärvat  rätt avseende fastigheten.