SFS 2008:1078 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1994:448) om pantbrevsregister / SFS 2008:1078 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
081078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 och 20 §§ lagen (1994:448) om

pantbrevsregister ska ha följande lydelse.

19 §

2

Den som har fått tillstånd enligt 14 § får ha direktåtkomst till pant-

brevsregistret. Sådan direktåtkomst får dock inte avse uppgift om registrerad
pantbrevshavare annat än om

1. tillståndshavaren är registrerad som pantbrevshavare för inteckningen,

eller

2. den berörda pantbrevshavaren har medgett det.
�ven inskrivningsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och lantmäteri-

myndigheter får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåt-
komst får inte avse uppgift om registrerad pantbrevshavare, om inte pant-
brevshavaren har medgett det.

20 §

3

Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna lag får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid

överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36.

2

Senaste lydelse 2008:163.

3

Senaste lydelse 2008:546.

SFS 2008:1078

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.