SFS 2003:257 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1994:448) om pantbrevsregister / SFS 2003:257 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
030257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pant-

brevsregister

dels att 2�7, 8, 10, 11, 16�18 §§ samt rubrikerna närmast före 7 och 8 §§

skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas tre nya paragrafer, 7 a, 11 a och 20 a §§, samt

närmast före 7 a, 11 a och 20 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 § Pantbrevsregistret skall föras med hjälp av automatiserad behandling.

3 §

2 Pantbrevsregistret får användas för följande ändamål

1. för registrering av inteckningar och pantbrevshavare enligt denna lag,
2. som underlag för beslut som får meddelas enligt denna lag, och
3. som underlag för underrättelser till registrerade pantbrevshavare och

dem som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare om

a) innehållet i fastighetsregistrets allmänna del och inskrivningsdel,
b) taxeringsvärden och andra vid fastighetstaxering fastställda uppgifter,
c) fastighetsägares och tomträttshavares postadresser.

4 §

3 För att en inteckning skall få föras in i pantbrevsregistret fordras att

den är införd i fastighetsregistrets inskrivningsdel och att begäran om regi-
strering framställs enligt 5 eller 6 §.

En uppgift i pantbrevsregistret om en inteckning får förenas med en upp-

gift om vem som har rätt att råda över registreringen (pantbrevshavare). En-
dast den som har fått tillstånd enligt 14 § får registreras som pantbrevs-
havare. Om registret inte innehåller någon uppgift om pantbrevshavare, skall
den som senast har beviljats lagfart på fastigheten anses som pant-
brevshavare. Gäller inteckningen i tomträtt, skall i stället den som enligt
fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare anses som pantbrevs-
havare.

Om en inteckning har varit föremål för beslut om utbyte enligt 22 kap. 8 §

jordabalken, skall bestämmelserna i denna lag om inteckning i stället gälla
de genom utbytet beslutade pantbreven.

1 Prop. 2002/03:57, bet. 2002/03:LU15, rskr. 2002/03:170.

2 Senaste lydelse 2000:252.

3 Senaste lydelse 2000:252.

SFS 2003:257

Utkom från trycket
den 5 juni 2003

background image

2

SFS 2003:257

5 §

4 På begäran av den som ger in en ansökan om inteckning till inskriv-

ningsmyndigheten skall verket föra in en uppgift om inteckningen, om en
sådan beviljas, i pantbrevsregistret. Om sökanden begär det, skall verket
samtidigt föra in en uppgift om pantbrevshavare.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansök-

ningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 22 kap. 7�9 och 11 §§
jordabalken.

6 §

5 På begäran av en innehavare av ett skriftligt pantbrev skall verket föra

in en uppgift om den inteckning som svarar mot pantbrevet i pantbrevs-
registret. Om sökanden begär det, skall verket samtidigt föra in en uppgift
om pantbrevshavare.

En inteckning får föras in i pantbrevsregistret enligt bestämmelserna i för-

sta stycket endast om det skriftliga pantbrevet har givits in till verket. I sam-
band med införandet i registret skall pantbrevet förstöras.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte pantbrev som avses i 22 kap.

5 b § andra meningen jordabalken.

I fråga om inteckningar som har beviljats före den 1 januari 1972 gäller

bestämmelserna i denna paragraf om pantbrev även sådana intecknings-
handlingar som avses i 24 § lagen (1970:995) om införande av nya jorda-
balken. En sådan handling behöver dock inte förstöras om den förses med
påskrift om att den inte längre medför någon rätt i den intecknade egendo-
men.

Registrering av pantbrevshavare

7 §

6 Om pantbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om pantbrevs-

havare, skall verket på begäran av den som enligt 4 § skall anses som pant-
brevshavare föra in en uppgift om pantbrevshavare i registret.

Avregistrering eller byte av pantbrevshavare

7 a § På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare skall ver-
ket ta bort uppgiften om pantbrevshavare från pantbrevsregistret.

Om sökanden begär det, skall verket i samband med en åtgärd enligt för-

sta stycket föra in en ny uppgift om pantbrevshavare i registret.

Avregistrering av inteckning m.m.

8 §

7 På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som

enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare skall verket utfärda ett skriftligt
pantbrev som svarar mot inteckningen. Verket skall också utfärda ett skrift-
ligt pantbrev, om kronofogdemyndigheten har utmätt pantbrevet hos den
intecknade egendomens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev skall utfär-
das. I samband med att det skriftliga pantbrevet utfärdas skall inteckningen
tas bort från pantbrevsregistret.

4 Senaste lydelse 1995:1414.

5 Senaste lydelse 1995:1414.

6 Senaste lydelse 1995:1414.

7 Senaste lydelse 1995:1414.

background image

3

SFS 2003:257

10 §

8 På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som

enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare skall verket besluta att inteck-
ningen inte får tas bort från pantbrevsregistret enligt 8 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivnings-

myndigheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap. 7�11 §§ jordabalken. Om
pantbrevshavaren begär det, får verket häva beslutet även dessförinnan.

11 §

9 På begäran av en kronofogdemyndighet skall verket besluta att så-

dana registreringsåtgärder som anges i 7�8 §§ inte får vidtas. Ett sådant be-
slut gäller till dess att något annat har förordnats.

Samtycke till vissa registreringsåtgärder

11 a § Om en ansökan om lagfart eller en ansökan om inskrivning av för-
värv av tomträtt har förklarats vilande, får en begäran enligt 7, 8 eller 10 §
från den som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare beviljas endast om
sökanden i inskrivningsärendet har samtyckt till åtgärden.

16 § Den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § skall
anses som pantbrevshavare har de rättigheter och skyldigheter som följer
med innehavet av ett skriftligt pantbrev.

17 §

10 Ansökningar om åtgärder som avses i 6�8 och 10 §§ samt framställ-

ningar om utlämnande av uppgifter i pantbrevsregistret får av den som har
fått tillstånd enligt 14 § ges in till verket genom ett elektroniskt dokument el-
ler på något annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.

Ansökningar om åtgärder som avses i 8 och 11 §§ får av kronofogde-

myndigheten ges in med hjälp av automatiserad behandling.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och ut-

ställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, verket får meddela fö-

reskrifter för det tekniska förfarandet.

18 §

11 I samband med registreringsåtgärder enligt 5�10 §§ får verket

hämta uppgifter om inteckningen samt om lagfart och inskrivning av förvärv
av tomträtt från fastighetsregistrets inskrivningsdel med hjälp av automatise-
rad behandling.

Fullmakt

20 a § I ärenden enligt denna lag behöver ombud inte visa upp skriftlig
fullmakt annat än om verket anser att det behövs.

8 Senaste lydelse 1995:1414.

9 Senaste lydelse 1995:1414.

10 Senaste lydelse 1995:1414.

11 Senaste lydelse 2000:252.

background image

4

SFS 2003:257

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Så snart lagen har trätt i kraft skall uppgifter i pantbrevsregistret om att

Lantmäteriverket är pantbrevshavare tas bort från registret.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.