Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1995:1536
Departement: Finansdepartementet F
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1047
Länk: Länk till register

SFS nr:

1995:1536
Departement/myndighet: Finansdepartementet F
Utfärdad: 1995-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS

1999:1047
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag gäller en provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun för att kunna ta fram och registrera hushålls- och bostadsuppgifter. Verksamheten avser insamling av uppgifter till ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om lägenhetsregister, införande av folkbokföring på lägenhet och statistisk bearbetning.

Personregister m. m.

2 §   Myndighet som deltar i provverksamheten får inrätta och föra personregister för provverksamheten med det ändamål som framgår av 1 §.

3 §   En myndighet som deltar i provverksamheten får för genomförande av denna hämta uppgifter från personregister enligt de föreskrifter regeringen meddelar.

Information

4 §   Myndighet som deltar i den verksamhet som avses i 1 § skall i lämplig utsträckning informera dem som berörs av verksamheten.

Gallring

5 §   Uppgifter i personregister som avses i 2 § skall gallras senast när denna lag upphör att gälla.


Övergångsbestämmelser

1995:1536

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av september 2001. Lag (1999:1047).

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Håkan Färm

(Justitiedepartementet)

1Prop. 1999/2000:8, bet. 1999/2000:FiU9, rskr. 1999/2000:48.