Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1995:1536
Departement: Finansdepartementet F
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1047
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
SFS nr:

1995:1536
Departement/myndighet: Finansdepartementet F
Utfärdad: 1995-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS

1999:1047
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag gäller en provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun för att kunna ta fram och registrera hushålls- och bostadsuppgifter. Verksamheten avser insamling av uppgifter till ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om lägenhetsregister, införande av folkbokföring på lägenhet och statistisk bearbetning.

Personregister m. m.

2 §   Myndighet som deltar i provverksamheten får inrätta och föra personregister för provverksamheten med det ändamål som framgår av 1 §.

3 §   En myndighet som deltar i provverksamheten får för genomförande av denna hämta uppgifter från personregister enligt de föreskrifter regeringen meddelar.

Information

4 §   Myndighet som deltar i den verksamhet som avses i 1 § skall i lämplig utsträckning informera dem som berörs av verksamheten.

Gallring

5 §   Uppgifter i personregister som avses i 2 § skall gallras senast när denna lag upphör att gälla.


Övergångsbestämmelser

1995:1536

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av september 2001. Lag (1999:1047).

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Håkan Färm

(Justitiedepartementet)

1Prop. 1999/2000:8, bet. 1999/2000:FiU9, rskr. 1999/2000:48.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.