SFS 1979:596

790596.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:596 Renhållningslag;

Utkom från trycket

den 28 juni 1979

utfärdad den 14 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Med hushållsavfall avses i denn a lag avfall och orenlighet som härrör

från hushåll och därmed jämförligt avfall.

Med hantering avses i lagen uppsamling, förvaring, bortforsling och slut­

ligt omhändertagande.

2 § Utöver föreskrifterna i denn a lag finns f öreskrifter om avfallshante­
ring i författningar om miljöskydd och om hälso- och miljöfarliga varor
samt i andra författningar.

Utan hinder av denna lag kan regeringen eller en myndighet, som rege­

ringen bestämmer, beträffande försvarsmakten meddela särskilda före­

skrifter i frågor som avses i lagen.

1414

' Prop. 1978/79; 205, JoU 35. rskr 423.

¬

background image

Allmän aktsamhetsregel

SFS 1979:596

3r § Avfall skall hanteras på sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet
från hälso- och miljövårdssynpunkt. Utrymmen, behållare och andra
anordningar för hanteringen skall vara så beskaffade och skall skötas på

sådant sätt att olägenhet inte uppstår.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om avfallshanteringen. Rege­

ringen får överlåta åt en myndighet eller åt kommunerna att meddela såda­
na föreskrifter.

Bortforsling
4 § Vaije kommun skall svara för att hushållsavfall inom kommunen

forslas till behandlingsanläggning i den utsträckning som behövs för att till­
godose såväl allmänna hälso- och miljövårdskrav som enskilda intressen.

När kommunen planlägger och beslutar hur skyldigheten enligt första

stycket skall fullgöras, skall hänsyn tas till fastighetsinnehavarnas möjlig­

heter att själva ta hand om avfallet på ett från hälso- och miljövårdssyn­

punkt godtagbart sätt. Kommunen skall vidare beakta att bortforslingen
anpassas till behovet for olika slag av bebyggelse.

5 § Kommunen är skyldig att tillse att behandlingsanläggning för hus­

hållsavfall från kommunen finns att tillgå.

6 § Regeringen får föreskriva att annat avfall inom kommunen än hus­

hållsavfall skall forslas bort genom kommunens försorg. Regeringen får

överlåta åt en myndighet eller åt kommunerna att meddela sådana före­
skrifter.

7 § När avfall skall forslas bort genom kommunens försorg, får avfallet

inte grävas ned, komposteras eller på annat sätt slutligt omhändertas av
fastighetsinnehavaren.

Skall avfall forslas bort genom kommunens försorg får inte någon annan

än den som kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med bortfors­
lingen.

8 § �r det av särskild betydelse från återvinningssynpunkt, får regering­
en föreskriva att visst slag av avfall som skall forslas bort genom kommu­

nens försorg skall förvaras skilt från annat avfall i avvaktan på bortforsling

och meddela de bestämmelser som behövs för ändamålet. Regeringen får
överlåta åt en myndighet eller åt kommunerna att meddela sådana före­
skrifter.

Kommunal renhållningsordning
9 § För varje kommun skall finnas en renhållningsordning som upptar de
föreskrifter som skall gälla for bortforsling av hushållsavfall inom kommu­

nen, I ren hållningsordningen skall anges från vilka områden, fastigheter el­

ler uppsamlingsställen som bortforsling skall ske, vilka slag av hushållsav­
fall som skall fors las bort, hur ofta bortforsling skall ske och hur verksam­

heten i övrigt skall vara anordnad.

1415

¬

background image

SFS 1979:596

I renhållningsordningen skall föreskrivas under vilka förutsättningar lin^'.

dantag kan medges från renhållningsordningens föreskrifter. Frågor om

undantag prövas av hälsovårdsnämnden.

10 § Renhållningsordningen skall antas av kommunfullmäktige.

11 § När ett förslag till r enhållningsordning upprättas, skall kommunen

på lämpligt s ätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinneha­
vare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i sake n.

Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas ut till

granskning under minst fyra veckor.

12 § Kungörelse om förslagets utställande skall utfärdas i ortstidning fö­

re utställningstidens böljan.

Av kungörelsen skall framgå förslagets huvudsakliga innebörd, var det

finns att tillgå och inom vilken tid och till vem erinringar motförslaget skall

framställas.

13 § Bestämmelserna i 11 och 12 §§ gäller även i fråga om ändringar i en

renhållningsordning.

Om ett förslag till ändring i renhållningsordningen berör endast ett mind­

re antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad om­

fattning, får kommunen underlåta att ställa ut ändringsförslaget.

14 § Kommunen är skyldig att, utöver vad som följer av renhållningsord­

ningen, forsla bort hushållsavfall, om fastighetsinnehavaren begär det och

det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Frågor om sådan bortforsling prövas av den kommunala nämnd som

kommunfullmäktige bestämmer.

Avgifter

15 § Kommunen får föreskriva att avgift skall erläggas för sådan bort­

forsling och sådant slutligt omhändertagande av avfall som sker genom
kommunens försorg enligt denna lag. Avgiften skall enligt kommunens be­
stämmande erläggas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

16 § Avgiften skall vara årlig eller på annat sätt periodisk. Den skall be­

stämmas till högst de t belopp som behövs för att täcka nödvändiga kapital-
och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader skall avräknas

kostnaderna för vad som kan belöpa på användning av anläggningar eller

utrustning för annat ändamål än renhållning.

Om kommunen uppdrar åt annan att utföra renhållningen, får avtalet

med denne läggas till grund för beräkning av avgiften, om inte kostnaden

därigenom blir väsentligt högre än om kommunen själv utför renhållning­
en.

17 § Avgiften skall utgå enligt taxa, som antas av kommunfullmäktige.

1 taxan skall anges hur avgiften skall bestämmas när taxan saknar till­

lämplig bestämmelse om avgift. Därvid skall de grunder som anges i 16 §

beaktas.

¬

background image

⬢il

(Y,Taxan skall in nehålla föreskrifter om vem som är avgiftsskyldig och till

SFS 1^7^! ^96

vem avgiften skall erläggas.

Särskilda bestämmelser

18 § Kommunen skall inom områden med stadsplan fullgöra den skyldig­

het som föreskrivs i 3 § allmänna ordningsstadgan (1956:617) att hålla ren

gata, torg, park och annan sådan allmän plats samt allmän väg. På sådan
allmän plats och på allmän väg inom områden med stadsplan skall kommu­

nen även rö ja snö, skaffa undan snö och is, sanda eller vidta annan åtgärd

för att motverka halka, föra bort sand och annat som påförts till motver­
kande av halka samt rensa och tina upp rännstensbrunn och ledning som
förbinder sådan brunn med allmän avloppsledning. Inom områden med

byggnadsplan skall kommunen fullgöra motsvarande skyldighet i fråga om

allmän väg. Skyldighet att vidta åtgärd som sagts nu gäller dock inte i den

mån åtgärden skall vidtas av staten som väghållare.

När särskilda skäl föreligger, får regeringen på framställning av kommu­

nen medge unda ntag från första stycket.

19 § Kommunen kan ålägga den som äger en fastighet inom ett område

med fas tställd stadsplan eller som i stället for ägaren är skattskyldig för

fastigheten enligt kommunalskattelagen (1928: 370) att fullgöra skyldighet
som anges i 18 § först a stycket i fråg a om gångbana eller annat utrymme

utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.

Har person som avses i första stycket inte tidigare haft sådan skyldighet,

skall kommunens beslut underställas länsstyrelsen.

20 § Har på annan plats utomhus än som avses i 18 § där allmänheten får

fritt färdas skräpats ned eller annars osnyggats, åligger det kommunen att
återställa platsen i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena,

platsens belägenhet och omständigheterna i ö vrigt tillgodoser skäliga an­

språk.

Bestämmelserna i första stycket skall inte tillämpas, om skyldigheten en­

ligt lag eller an nan författning eller särskilda föreskrifter skall fullgöras av
annan.

Tillsyn

21 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen

meddelade föreskrifter utövas inom kommunen av hälsovårdsnämnden,

om inte regeringen bestämmer annat. Länsstyrelsen utövar tillsynen inom
länet.

22 § För tillsynen har kommunal nämnd som är tillsynsmyndighet rätt
att få tillträde till byg gnader, lokaler och områden.

Det åligger polismyndighet att lämna det biträde som behövs för tillsy­

nen.

23 § Kommunal nämnd som är tillsynsmyndighet får meddela föreläg­
ganden eller förbud som uppenbart behövs för att denna lag eller föreskrif­

ter som ha r meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

1417

¬

background image

SFS 1979:596

I ett beslut om föreläggande eller föjbud kan vite sättas ut. Frågan öni

utdömande av vitet prövas av länsstyrelsen.

' -"

Iakttas inte ett föreläggande, får nämnden låta vidta åtgärden på den för­

sumliges bekostnad.

Ansvar och besvär m. m.

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 § första styc­
ket eller som yrkesmässigt eller annars i större omfattning samlar in och

forslar bort avfall i st rid mot 7 § andra stycket döms till böter.

25 § Kommunal nämnd som är tillsynsmyndighet får förordna att dess

beslut skall lända till efterrättelse utan hinder av förd talan.

26 § En kommunal nämnds beslut enligt denna lag överklagas hos läns­
styrelsen genom besvär.

Länsstyrelsens beslut överklagas hos kammarrätten genom besvär. Re­

geringen kan dock föreskriva att vissa beslut skall överklagas hos regering­
en genom besvär.

1. Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1980 då lagen (1965:54) om

kommunala renhållningsavgifter och kommunala renhållningslagen (1970:

892) skall upphöra att gälla.

2. Renhållningsordningar skall ha antagits före den 1 januari 1981.
3. Föreskrifter om avgift som har meddelats med stöd av lagen (1965:

54) om kommunala renhållningsavgifter skall fortfarande gälla.

4. Bestämmelsen i 4 § första stycket kommunala renhållningslagen om

befogenhet för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om undantag från kommunens bortforslingsskyldig-
het skall tillämpas till dess kommunen har antagit en renhållningsordning
och beslutet härom har vunnit laga kreift.

5. Har före nya lagens ikraftträdande med stöd av 4 § första stycket

kommunala renhållningslagen meddelats beslut om undantag från kommu­
nens bortforslingsskyldighet, skall beslutet gälla tills vidare dock längst till

dess att kommunen har antagit en renhållningsordning och beslutet härom

har vunnit laga kraft.

6. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom en bestämmelse i den na lag, tillämpas i stället den

nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

ERIC ENLUND

(Jordbruksdepartementet)

1418

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.