SFS 1991:1696

911696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

•v'

SFS 1991:1696

om äMdriEig 5 matiuirvårdfislageii (1964:822);

utkom från trycket

.

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 och 24 §§ naturv årdslagen

(1964:822)^ skall ha följande lydelse.

17 § Finnes på område, som är av betydelse för friluftslivet, eller i

områdets närhet stängsel som hindrar eller försvårar tillträdet till mark

inom området där allmänheten eljest skulle ägt att fritt färdas, får länssty­
relsen förelägga den som håller stängslet att anordna grind eller annan

genomgång. Är det uppenbart att stängslet endast avser att utestänga
allmänheten från området, får föreläggande meddelas om borttagande av
stängslet. Vad nu sagts om stängsel skall äga motsvarande tillämpning

beträffande dike.

Skyltar varig enom allmänheten avvisas från ett visst område får inte

finnas uppsatta utan tillstånd av den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Tillstånd behövs dock
inte, om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom
området eller att skylten likväl är behörig.

Har en skylt uppsatts i strid mot andra stycket, får nämnden förelägga

den som är ansvarig för åtgärden att ta bort skylten.

24 § Är en viss plats i naturen nedslcräpad eller annars osnyggad, får den
eller de nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ­

det förelägga den som har vållat eller som av något annat skäl är ansvarig

för nedskräpningen eller osnyggandet att ställa platsen i ordning samt

genomföra de förebyggande åtgärder som behövs för framtiden.

Vad som nu sagts skal l dock ej gälla, där enligt särskilda föreskrifter

frågan om platsens iordningställande skall prövas i annan ordning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs-
departementet)

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

^ Lagen omtryckt 1991:641.

3131

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.