SFS 1989:1050

891050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i?

Lag

SFS 1989:1050

om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utkom från trycket

den 28 december 1989

utfärdad den 18 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 22 § naturvårdslagen (1964:822)''

skall ha följande lydelse.

22

Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam,

propaganda eller liknande ändamål får ej finnas varaktigt anbringad utom­

hus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet
som regeringen be stämmer.

Vad i första stycket sägs gäller icke anordning som tjänar till upplysning

om på stället bedriven affärsrörelse eller annan verksamhet och ej heller
anslagstavla för meddelanden rörande kommunala angelägenheter, för­

eningssammanträden, auktioner eller dylikt. Dock får hos myndighet som
avses i första stycket sökas tillstånd jämväl beträffande anordning som här
avses. Har sådan anordning anbringats utan tillstånd eller i strid mot givet

tillstånd och finnes den vara uppenbart vanprydande i landskapsbilden,

får myndigheten meddela föreläggande om avlägsnande av anordningen
eller vidtagande av annan erforderlig åtgärd därmed.

Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda

eller liknande ändamål skall av den som anbringat eller låtit anbringa

anordningen avlägsnas inom fyra veckor efter anbringandet, om ej rege­

ringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer
medgivit annat. Vad nu sagts gäller ej anordning eller på anslagstavla

anbringade meddelanden som avses i andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte anordningar inom vägom­

råde eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller

inte heller sådana åtgärder som inte kräver bygglov ef ter beslut enligt 8
kap. 5 § första stycket 7 plan- och bygglagen (1987:10).

Denna lag träder i kraft den 1 april 1990.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Ulf Andersson

(Miljö- och energidepartementet)

' Prop. 1989/90:37, BoU6, rskr. 85.

' Lagen omtryckt 1974:1025.

^ Senaste lydelse 1987:133.

'985

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.