SFS 2017:964 Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 2017:964 Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
170964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:814) med sär-

skilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 13 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Bemyndigande

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljö-
balken ska ingå i en ansökan om tillstånd eller medgivande enligt 5�7 eller
9 §.

Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer

får meddela föreskrifter om avgift för en myndighets prövning av fråga om
tillstånd eller medgivande enligt 5�7 eller 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

SFS 2017:964

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.