SFS 1993:416 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 1993:416 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)
SFS 1993_416 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:416 Lag

om ändring i renhållningslagen (1979:596);

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om renhållningslagen

(1979:596)

dels att 4, 5, 7 och 24 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 6 a, 6 b och 17 a §§,

samt närmast före 6 a och 7 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

4 §2 Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 b §,
svara för att hushållsavfall inom kommunen forslas till behandlingsanlägg-
ning i den utsträckning som behövs för att tillgodose såväl hälsoskydds-
och miljövårdskrav som enskilda intressen.

När kommunen planlägger och beslutar hur skyldigheten enligt första

stycket skall fullgöras, skall hänsyn tas till fastighetsinnehavarnas möjlig-
heter att själva ta hand om avfallet på ett från hälsoskydds- och miljö-
vårdssynpunkt godtagbart sätt. Kommunen skall vidare beakta att bort-
forslingen anpassas till behovet för olika slag av bebyggelse.

1

Prop. 1992/93: 180, bet. 1992/93: JoU 14, rskr. 1992/93:344.

2

Senaste lydelse 1983:301.

1040

background image

3

Senaste lydelse 1990:235.

4

Senaste lydelse 1990:235.

1041

5 §3 Kommunen är, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 b §, skyldig
att se till att hushållsavfall från kommunen slutligt omhändertas.

Producentansvar

6 a § Med producent avses i denna lag den som yrkesmässigt tillverkar,

importerar eller försäljer en vara eller en förpackning. Med producent

avses även den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som
fordrar särskilda åtgärder från renhållnings- eller miljövårdssynpunkt.

6 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet för producenterna att se till att avfallet
av de varor eller av de förpackningar som de tillverkar, importerar eller
säljer eller avfallet från sådan verksamhet som de bedriver bortforslas,
återanvänds, återvinns eller omhändertas på sätt som kan krävas för en
miljömässigt godtagbar avfallshantering.

Föreskrifterna får även avse skyldighet att

1. märka en vara eller en förpackning,

2. lämna uppgifter om insamling, återanvändningsgrad, återvinnings-

grad eller andra förhållanden.

Avfallshantering

7 § När avfall skall forslas bort genom kommunens eller en producents
försorg, får avfallet inte grävas ned, komposteras eller på annat sätt slutligt
omhändertas av fastighetsinnehavaren.

Skall avfall forslas bort genom kommunens eller en producents försorg

får inte någon annan än den som kommunen eller producenten anlitar för
ändamålet ta befattning med bortforslingen.

17 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommuner el-

ler en myndighet får meddela föreskrifter om att avgift för bortforsling och
slutligt omhändertagande genom kommunens försorg av avfall som avses i
6 b § får tas ut av producenten. Avgiften skall betalas till kommuner eller
till den myndighet som regeringen bestämmer.

24 §4 Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 7 § första stycket,

2. bryter mot 7 § andra stycket genom att yrkesmässigt eller annars i

större omfattning samla in och forsla bort avfall,

3. inte fullgör vad som åligger honom enligt föreskrift som meddelats

med stöd av 9 a §,

4. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 6 b §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Till ansvar för gärningen döms inte om ansvar kan ådömas enligt brotts-

balken.

SFS 1993:416

background image

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Den som överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

SFS 1993:416

1042

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.