SFS 1993:1619 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 1993:1619 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)
SFS 1993_1619 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:216px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1619 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:236px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i renh�llningslagen (1979:596); </b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft15">Utkom fr�n trycket <br/>den 30 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 16 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1, 18, 19 och 24 �� renh�llnings-</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen (1979:596) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b>2 Med hush�llsavfall avses i denna lag avfall och orenlighet som </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft12">h�rr�r fr�n hush�ll och d�rmed j�mf�rligt avfall. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft12">Med hantering avses i lagen uppsamling, f�rvaring, bortforsling och </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">slutligt omh�ndertagande. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft12">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�reskri-</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft16">va att hush�llsavfall och annat avfall f�r inf�ras till eller utf�ras ur riket <br/>endast efter s�rskilt tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft12">Med fastighetsinnehavare avses i lagen den som �ger fastigheten eller </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft16">den som enligt 1 kap. 5 � fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses <br/>som fastighets�gare. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b> S�vitt avser gator, v�gar, torg, parker och andra allm�nna platser, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16">som �r redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och f�r <br/>vilka kommunen �r huvudman, svarar kommunen f�r att platserna genom </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft16">gaturenh�llning, sn�r�jning och liknande �tg�rder h�lls i ett s�dant skick <br/>att uppkomsten av sanit�r ol�genhet hindras samt de krav tillgodoses, som <br/>med h�nsyn till f�rh�llandena p� platsen och �vriga omst�ndigheter kan <br/>st�llas i fr�ga om trevnad, framkomlighet och trafiks�kerhet. Kommunens <br/>skyldigheter g�ller inte, om �tg�rderna skall utf�ras av staten som v�gh�l-<br/>lare. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft12">Inom omr�den, som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft16">har iordningst�llts och begagnas f�r allm�n trafik, �r fastighetsinnehava-<br/>ren skyldig att utf�ra s�dana �tg�rder som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft12">Utan hinder av vad som s�gs i andra stycket ansvarar dock kommunen i </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16">enlighet med vad som anges i f�rsta stycket f�r omr�den som skall anv�n-<br/>das f�r allm�n trafik och som har uppl�tits till kommunen med nyttjande-<br/>r�tt eller annan s�rskild r�tt enligt 14 kap. 2 � plan- och bygglagen. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft12">N�r s�rskilda sk�l f�religger, f�r regeringen p� framst�llning av kommu-</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft12">nen medge kommunen undantag fr�n skyldigheten enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1991:647. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">4090 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:1619 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 �</b> Kommunen kan �l�gga en fastighetsinnehavare inom ett omr�de <br/>med detaljplan d�r kommunen �r huvudman f�r allm�nna platser att <br/>utf�ra de �tg�rder som avses i 18 � f�rsta stycket i fr�ga om g�ngbana eller <br/>n�got annat utrymme utanf�r fastigheten som beh�vs f�r g�ngtrafiken. </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23">dela n�rmare f�reskrifter i fr�ga om de �tg�rder som skall vidtas av <br/>fastighetsinnehavaren. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>24 �</b>3 Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader skall den d�mas som <br/>med upps�t eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">1. bryter mot 7 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">2. bryter mot 7 � andra stycket genom att yrkesm�ssigt eller annars i </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">st�rre omfattning samla in och forsla bort avfall, </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">3. inte fullg�r vad som �ligger honom enligt f�reskrift som meddelats </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">med st�d av 9 a �, </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft23">4. bryter mot f�reskrift som meddelats med st�d av 6 b �. <br/>I ringa fall d�ms inte till ansvar. <br/>Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet inte fullg�r sin </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">skyldighet enligt 18 � andra stycket eller 19 � som fastighetsinnehavare. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Till ansvar f�r g�rning enligt f�rsta eller tredje stycket d�ms inte om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">ansvar kan �d�mas enligt brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �vertr�tt vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud d�ms inte till </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23">ansvar enligt denna lag f�r g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller <br/>f�rbudet. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1994. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft23">Ulf Andersson <br/>(Milj�- och naturresurs-<br/>departementet) </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">OLOF JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21"> Senaste lydelse 1993:416. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft21">4091 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1619 Lag

om �ndring i renh�llningslagen (1979:596);

Utkom fr�n trycket
den 30 december 1993

utf�rdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1, 18, 19 och 24 �� renh�llnings-

lagen (1979:596) skall ha f�ljande lydelse.

1 �2 Med hush�llsavfall avses i denna lag avfall och orenlighet som

h�rr�r fr�n hush�ll och d�rmed j�mf�rligt avfall.

Med hantering avses i lagen uppsamling, f�rvaring, bortforsling och

slutligt omh�ndertagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�reskri-

va att hush�llsavfall och annat avfall f�r inf�ras till eller utf�ras ur riket
endast efter s�rskilt tillst�nd.

Med fastighetsinnehavare avses i lagen den som �ger fastigheten eller

den som enligt 1 kap. 5 � fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses
som fastighets�gare.

18 � S�vitt avser gator, v�gar, torg, parker och andra allm�nna platser,

som �r redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och f�r
vilka kommunen �r huvudman, svarar kommunen f�r att platserna genom

gaturenh�llning, sn�r�jning och liknande �tg�rder h�lls i ett s�dant skick
att uppkomsten av sanit�r ol�genhet hindras samt de krav tillgodoses, som
med h�nsyn till f�rh�llandena p� platsen och �vriga omst�ndigheter kan
st�llas i fr�ga om trevnad, framkomlighet och trafiks�kerhet. Kommunens
skyldigheter g�ller inte, om �tg�rderna skall utf�ras av staten som v�gh�l-
lare.

Inom omr�den, som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som

har iordningst�llts och begagnas f�r allm�n trafik, �r fastighetsinnehava-
ren skyldig att utf�ra s�dana �tg�rder som avses i f�rsta stycket.

Utan hinder av vad som s�gs i andra stycket ansvarar dock kommunen i

enlighet med vad som anges i f�rsta stycket f�r omr�den som skall anv�n-
das f�r allm�n trafik och som har uppl�tits till kommunen med nyttjande-
r�tt eller annan s�rskild r�tt enligt 14 kap. 2 � plan- och bygglagen.

N�r s�rskilda sk�l f�religger, f�r regeringen p� framst�llning av kommu-

nen medge kommunen undantag fr�n skyldigheten enligt f�rsta stycket.

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

2

Senaste lydelse 1991:647.

4090

background image

SFS 1993:1619

19 � Kommunen kan �l�gga en fastighetsinnehavare inom ett omr�de
med detaljplan d�r kommunen �r huvudman f�r allm�nna platser att
utf�ra de �tg�rder som avses i 18 � f�rsta stycket i fr�ga om g�ngbana eller
n�got annat utrymme utanf�r fastigheten som beh�vs f�r g�ngtrafiken.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun f�r med-

dela n�rmare f�reskrifter i fr�ga om de �tg�rder som skall vidtas av
fastighetsinnehavaren.

24 �3 Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader skall den d�mas som
med upps�t eller av oaktsamhet

1. bryter mot 7 � f�rsta stycket,

2. bryter mot 7 � andra stycket genom att yrkesm�ssigt eller annars i

st�rre omfattning samla in och forsla bort avfall,

3. inte fullg�r vad som �ligger honom enligt f�reskrift som meddelats

med st�d av 9 a �,

4. bryter mot f�reskrift som meddelats med st�d av 6 b �.
I ringa fall d�ms inte till ansvar.
Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet inte fullg�r sin

skyldighet enligt 18 � andra stycket eller 19 � som fastighetsinnehavare.

Till ansvar f�r g�rning enligt f�rsta eller tredje stycket d�ms inte om

ansvar kan �d�mas enligt brottsbalken.

Den som �vertr�tt vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud d�ms inte till

ansvar enligt denna lag f�r g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller
f�rbudet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1994.

P� regeringens v�gnar

Ulf Andersson
(Milj�- och naturresurs-
departementet)

OLOF JOHANSSON

3

Senaste lydelse 1993:416.

4091

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.