SFS 1993:1619 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 1993:1619 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)
SFS 1993_1619 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1619 Lag

om ändring i renhållningslagen (1979:596);

Utkom från trycket
den 30 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 18, 19 och 24 §§ renhållnings-

lagen (1979:596) skall ha följande lydelse.

1 §2 Med hushållsavfall avses i denna lag avfall och orenlighet som

härrör från hushåll och därmed jämförligt avfall.

Med hantering avses i lagen uppsamling, förvaring, bortforsling och

slutligt omhändertagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-

va att hushållsavfall och annat avfall får införas till eller utföras ur riket
endast efter särskilt tillstånd.

Med fastighetsinnehavare avses i lagen den som äger fastigheten eller

den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses
som fastighetsägare.

18 § Såvitt avser gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser,

som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och för
vilka kommunen är huvudman, svarar kommunen för att platserna genom

gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick
att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses, som
med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan
ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens
skyldigheter gäller inte, om åtgärderna skall utföras av staten som väghål-
lare.

Inom områden, som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som

har iordningställts och begagnas för allmän trafik, är fastighetsinnehava-
ren skyldig att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket.

Utan hinder av vad som sägs i andra stycket ansvarar dock kommunen i

enlighet med vad som anges i första stycket för områden som skall använ-
das för allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjande-
rätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 2 § plan- och bygglagen.

När särskilda skäl föreligger, får regeringen på framställning av kommu-

nen medge kommunen undantag från skyldigheten enligt första stycket.

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

2

Senaste lydelse 1991:647.

4090

background image

SFS 1993:1619

19 § Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område
med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att
utföra de åtgärder som avses i 18 § första stycket i fråga om gångbana eller
något annat utrymme utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får med-

dela närmare föreskrifter i fråga om de åtgärder som skall vidtas av
fastighetsinnehavaren.

24 §3 Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 7 § första stycket,

2. bryter mot 7 § andra stycket genom att yrkesmässigt eller annars i

större omfattning samla in och forsla bort avfall,

3. inte fullgör vad som åligger honom enligt föreskrift som meddelats

med stöd av 9 a §,

4. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 6 b §.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sin

skyldighet enligt 18 § andra stycket eller 19 § som fastighetsinnehavare.

Till ansvar för gärning enligt första eller tredje stycket döms inte om

ansvar kan ådömas enligt brottsbalken.

Den som överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

OLOF JOHANSSON

3

Senaste lydelse 1993:416.

4091

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.