SFS 1994:851 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

SFS 1994_851 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964_822)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:851

Utkom från trycket

den 22 juni 1994

Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § naturvårdslagen (1964:822)2

skall ha följande lydelse.

22 § Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam,
propaganda eller liknande ändamål får ej finnas varaktigt anbringad utom-
hus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet
som regeringen bestämmer.

Vad i första stycket sägs gäller icke anordning som tjänar till upplysning

om på stället bedriven affärsrörelse eller annan verksamhet och ej heller
anslagstavla för meddelanden rörande kommunala angelägenheter, före-
ningssammanträden, auktioner eller dylikt. Dock får hos myndighet som
avses i första stycket sökas tillstånd jämväl beträffande anordning som här
avses. Har sådan anordning anbringats utan tillstånd eller i strid mot givet
tillstånd och finnes den vara uppenbart vanprydande i landskapsbilden,
får myndigheten meddela föreläggande om avlägsnande av anordningen
eller vidtagande av annan erforderlig åtgärd därmed.

Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda

eller liknande ändamål skall av den som anbringat eller låtit anbringa
anordningen avlägsnas inom fyra veckor efter anbringandet, om ej rege-
ringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer
medgivit annat. Vad nu sagts gäller ej anordning eller på anslagstavla
anbringade meddelanden som avses i andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte anordningar inom vägom-

råde eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller
inte heller sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordningar som inte
kräver bygglov efter beslut enligt 8 kap. 5 § första stycket eller andra
stycket 7 plan- och bygglagen (1987:10).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

1

Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94: BoU 18, rskr. 1993/94:372.

2

Lagen omtryckt 1991:641.

1654

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.