SFS 1995:1198 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

SFS 1995_1198 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964_822)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2185

1

Prop. 1994/95:230, bet. 1995/96:BoUl, rskr. 1995/96:30.

2

Lagen omtryckt 1991:641.

3

Senaste lydelse 1994:851.

SFS 1995:1198
Utkom från trycket
den 1 december 1995

Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfärdad den 23 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § naturvårdslagen (1964:

822)2 skall ha följande lydelse.

22 §3 Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam,
propaganda eller liknande ändamål får ej finnas varaktigt anbringad
utomhus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet
som regeringen bestämmer.

Vad i första stycket sägs gäller icke anordning som tjänar till upplysning

om på stället bedriven affärsrörelse eller annan verksamhet och ej heller
anslagstavla för meddelanden rörande kommunala angelägenheter, före-
ningssammanträden, auktioner eller dylikt. Dock får hos myndighet som
avses i första stycket sökas tillstånd jämväl beträffande anordning som här
avses. Har sådan anordning anbringats utan tillstånd eller i strid mot givet
tillstånd och finnes den vara uppenbart vanprydande i landskapsbilden, får
myndigheten meddela föreläggande om avlägsnande av anordningen eller
vidtagande av annan erforderlig åtgärd därmed.

Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda

eller liknande ändamål skall av den som anbringat eller låtit anbringa an-
ordningen avlägsnas inom fyra veckor efter anbringandet, om ej regeringen
eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer medgivit

annat. Vad nu sagts gäller ej anordning eller på anslagstavla anbringade
meddelanden som avses i andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte anordningar inom vägområde

eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte
heller sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordningar som inte kräver
bygglov efter beslut enligt 8 kap. 5 § första stycket plan- och bygglagen
(1987:10).

background image

2186

SFS 1995:1198

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf

(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.