SFS 1995:828 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

SFS 1995_828 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:828

Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag
om ändring i renhållningslagen (1979:596);

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § renhållningslagen (1979: 596)

skall ha följande lydelse.

1 §2 Med hushållsavfall avses i denna lag avfall och orenlighet som

härrör från hushåll och därmed jämförligt avfall.

Med hantering avses i lagen uppsamling, förvaring, bortforsling och

slutligt omhändertagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. föreskriva att hushållsavfall och annat avfall får föras in till eller föras

ut ur landet endast efter särskilt tillstånd,

1

Prop. 1994/95:181, bet. 1994/95: JoU21, rskr. 1994/95:420.

2

Senaste lydelse 1993:1619.

1480

background image

SFS 1995:828

2. i övrigt meddela sådana föreskrifter om begränsningar i fråga om

avfallstransporter som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

Med fastighetsinnehavare avses i lagen den som äger fastigheten eller

den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses
som fastighetsägare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1481

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.