SFS 1995:1705 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 1995:1705 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)
SFS 1995_1705 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1705

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i renhållningslagen (1979:596);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § renhållningslagen

(1979:596) skall ha följande lydelse.

26 § En kommunal nämnds beslut enligt denna lag överklagas hos
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Regeringen kan dock föreskriva att vissa beslut skall överklagas hos
regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3392

background image

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Stefan Rubenson
(Miljödepartementet)

SFS 1995:1705

3393

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.