SFS 1996:544 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 1996:544 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)
SFS 1996_544 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:544
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

821

Lag
om ändring i renhållningslagen (1979:596);

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om renhållningslagen

(1979:596)

dels att 24 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a § Om det behövs för att främja återanvändning eller återvinning av
material av sådana skrotbilar eller delar av skrotbilar som avses i bilskrot-
ningslagen (1975:343), får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om demontering eller hantering av skrot-
bilar eller delar av skrotbilar.

1

Prop. 1995/96:174, bet. 1995/96:JoU21, rskr. 1995/96:295.

background image

SFS 1996:544

24 §2 Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 7 § första stycket,

2. bryter mot 7 § andra stycket genom att yrkesmässigt eller annars i

större omfattning samla in och forsla bort avfall,

3. inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter som meddelats med

stöd av 9 a §.

I ringa fall döms inte till ansvar.
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sin

skyldighet enligt 18 § andra stycket eller 19 § som fastighetsinnehavare.

Till ansvar för gärning enligt första eller tredje stycket döms inte om an-

svar kan ådömas enligt brottsbalken.

Den som överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till an-

svar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller för-
budet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf

(Miljödepartementet)

2

Senaste lydelse 1993:1619.

822

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.