SFS 1997:1197 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

SFS 1997_1197 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2184

SFS 1997:1197

Utkom från trycket
den 22 december 1997

Lag
om ändring i renhållningslagen (1979:596);

utfärdad den 11 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om renhållningslagen

(1979:596)

dels att 8 och 24 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 8 b-8 f §§ och 23 a §,

samt närmast före 8 e § en ny rubrik av följande lydelse.

8 §2 Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra
hälso- eller miljöskäl, får regeringen meddela föreskrifter som innebär att ett
visst slag av avfall skall förvaras och forslas bort skilt från annat avfall och
meddela de föreskrifter som behövs för ändamålet. Regeringen får överlåta
åt en myndighet eller åt kommunerna att meddela sådana föreskrifter.

8 b § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra
hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddela föreskrifter om

1. yrkesmässig förbehandling av avfall, såsom demontering och sortering,

som utgörs av elektriska och elektroniska produkter och

2. att den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som syftar till att förbe-

handla avfall, såsom demontering och sortering, som utgörs av elektriska
och elektroniska produkter skall ha personal eller kvalitetssystem som certi-
fierats av ett organ som ackrediterats enligt lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll.

8 c § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra
hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddela föreskrifter om förbud mot deponering, förbränning och
fragmentering av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter
innan avfallet förbehandlats enligt 8 b §.

8 d § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra
hälso- eller miljöskäl, får regeringen meddela föreskrifter om förbud mot de-
ponering av brännbart och organiskt avfall.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag från för-
buden som avses i första stycket.

1

Prop. 1996/97:172, bet. 1997/98:JoU7, rskr. 1997/98:55.

2

Senaste lydelse 1990:235.

background image

2185

SFS 1997:1197

Anmälnings- och tillståndsplikt

8 e § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. att avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har tillstånd

eller är anmäld hos den myndighet som regeringen bestämmer eller att det
för sådan verksamhet skall gälla andra särskilda villkor och

2. att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än

hushållsavfall skall lämna det för bortforsling till den som innehar tillstånd
till transportverksamhet eller är anmäld hos föreskriven myndighet.

Tillstånd enligt första stycket 1 skall sökas hos den myndighet som reger-

ingen föreskriver.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att en avgift skall tas ut för anmälningar som avses i första stycket liksom vid

prövning av ansökningar om tillstånd.

8 f § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att de som
yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombe-
sörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall vara anmälda hos den
myndighet som regeringen föreskriver. Detta gäller inte den som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 8 e § eller enligt miljöskyddslagen (1969:387).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att en avgift skall tas ut för anmälningar som avses i första stycket.

23 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov
till annat avfall än hushållsavfall eller yrkesmässigt omhändertar annat avfall
än hushållsavfall skall lämna uppgift om avfallets art, sammansättning och
mängd samt uppgift om varifrån avfallet kommer och var avfallet lämnas.
Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är tillsynsmyndig-
het.

24 §3 Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 7 § första stycket,

2. bryter mot 7 § andra stycket genom att yrkesmässigt eller annars i större

omfattning samla in och forsla bort avfall,

3. inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter som meddelats med

stöd av 9 a §,

4. inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter som meddelats med

stöd av 8 e § första stycket 1, eller

5. inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter som meddelats med

stöd av 8 e § första stycket 2.

I ringa fall döms inte till ansvar.
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sin

skyldighet enligt 18 § andra stycket eller 19 § som fastighetsinnehavare.

3

Senaste lydelse 1996:544.

background image

SFS 1997:1197

Till ansvar för gärning enligt första eller tredje stycket döms inte om an-

svar kan ådömas enligt brottsbalken.

Den som överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar

enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

2186

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.