SFS 2010:916 Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 2010:916 Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
100916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 10 §§ lagen (1998:814) med

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ska ha följande
lydelse.

2 §

På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i

detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är
huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning,
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i
fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldighe-
ter gäller inte, om åtgärderna ska utföras av staten som väghållare.

Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder som avses i

första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark
och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik.

Trots det som sägs i andra stycket ansvarar kommunen i enlighet med det

som anges i första stycket för områden som ska användas för allmän trafik
och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild
rätt enligt 14 kap. 18 eller 19 § plan- och bygglagen.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen på kommunens begäran ge dis-

pens från kommunens skyldighet enligt första stycket.

10 §

Bestämmelserna i 6�9 §§ gäller inte anordningar inom vägområde el-

ler för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte hel-
ler sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordningar som inte kräver
bygglov efter beslut enligt 9 kap. 7 § första stycket plan- och bygglagen
(2010:900).

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:916

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.