SFS 2018:282 Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2000:224) om fastighetsregister / SFS 2018:282 Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister
SFS2018-282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:224) om
fastighetsregister

dels att 1, 2, 5, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 §, och närmast före 15 § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §2 För de ändamål som anges i 2 § ska det med hjälp av automatiserad
behandling föras ett register benämnt fastighetsregistret. Detta ska ge offent-
lighet åt den information som ingår i registret (fastighetsanknuten informa-
tion).

2 §3 I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhanda-
hålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning och

a) som avser sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till fastighetsanknuten

information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där fastighetsanknuten information utgör underlag för prövningar
eller beslut,

4. fastighetsförvaltning, byggande eller någon annan liknande åtgärd,
5. aktualisering, komplettering eller kontroll av fastighetsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), eller

7. fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt lagen

(2010:1767) om geografisk miljöinformation, om en personuppgift utgörs
av en fastighets registerbeteckning eller adress.

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2010:1772.

SFS

2018:282

Publicerad
den

2 maj 2018

background image

2

SFS

2018:282

5 §4 Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som sker i fastighetsregistret.

13 § I artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 finns bestämmelser om ersättning vid felaktig personuppgifts-
behandling.

I 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och i 18 och 19 kap. jorda-

balken finns ytterligare bestämmelser om skadestånd på grund av fel i fastig-
hetsregistrets allmänna del och i dess inskrivningsdel.

14 § I fråga om rättelse av personuppgifter i fastighetsregistrets allmänna
del och i dess inskrivningsdel finns bestämmelser i 19 kap. fastighetsbild-
ningslagen (1970:988) och 19 kap. jordabalken.

I fråga om personuppgifter i fastighetsregistrets övriga delar finns bestäm-

melser om rättelse i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679. Frågor om sådan rättelse får prövas även av någon annan än
den personuppgiftsansvarige, om regeringen för en viss del av registret eller
för vissa uppgifter har föreskrivit det.

Begränsning av behandling av personuppgifter
15 §
I fråga om rätt till begränsning av behandling av personuppgifter i
fastighetsregistret finns bestämmelser i artikel 18 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679. Av 19 kap. fastighetsbildningslagen
(1970:988) och 19 kap. jordabalken framgår att någon sådan rätt inte finns i
fråga om personuppgifter i registrets allmänna del eller i dess inskrivnings-
del.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:548.

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.