SFS 2008:5 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt / SFS 2008:5 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
080005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 24 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt ska ha följande lydelse.

2 kap.

24 §

Bestämmelserna om fusion i 12 kap. 1�19 §§ lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. �ldre bestämmelser gäller

dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

SFS 2008:5

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.