SFS 1995:1537 Lag om lägenhetsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2006:378) om lägenhetsregister / SFS 1995:1537 Lag om lägenhetsregister
SFS 1995_1537 Lag om lägenhetsregister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1537

Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om lägenhetsregister;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Lantmäteriverket och kommunerna skall för de ändamål som anges i
2 § föra ett lägenhetsregister med hjälp av automatisk databehandling.

Lantmäteriverket har det övergripande ansvaret för lägenhetsregistret.

Kommunen ansvarar för de uppgifter i registret som hänför sig till kommu-
nen.

�ndamål

2 § Uppgifter i lägenhetsregistret får användas för framställning av
statistik och för folkbokföringen. Registret får också användas för resurs-
fördelning samt planering, uppföljning och utvärdering av boende, bygg-
ande och kommunikationer.

1

Prop 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995:96:117.

2906

background image

SFS 1995:1537

Innehåll

3 § Lägenhetsregistret skall omfatta samtliga lägenheter som helt eller
till en inte oväsentlig del används eller är avsedda att användas som bostad
(bostadslägenhet).

Lägenhetsregistret får innehålla uppgifter om fastighet, byggnad, lägen-

hetsbeteckning och övriga uppgifter om lägenheten.

Regeringen föreskriver närmare om vilka uppgifter registret skall inne-

hålla.

Uppgiftsskyldighet

4 § En fastighetsägare är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för
lägenhetsregistret och som inte kan inhämtas från fastighetsdatasystemet
vid Lantmäteriverket. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om upp-
giftsskyldigheten.

Med fastighetsägare avses i denna lag även ägare av byggnad.

Fastställande av adress och lägenhetsbeteckning

5 § Varje bostadslägenhet skall kunna hänföras till en adress som
fastställs av kommunen. Om det finns mer än en bostadslägenhet med sam-
ma adress, skall kommunen fastställa en särskild beteckning för varje lä-
genhet (lägenhetsbeteckning). Fastighetsägaren skall underrättas om detta.

Föreläggande m.m.

6 § Om en begärd uppgift inte lämnas inom föreskriven tid, får kommu-
nen eller den myndighet som regeringen bestämmer förelägga den upp-
giftsskyldige att lämna uppgiften.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

7 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft, i fråga om Gävle kommun och Högalids försam-

ling i Stockholms kommun, den 1 januari 1996, och i övrigt den dag som
regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN
(Finansdepartementet)

2907

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.