SFS 1994:850 Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2014:227) om färdigställandeskydd / SFS 1994:850 Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
SFS 1994_850 Lag om ändring i lagen (1993_320) om byggfelsförsäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1653

SFS 1994:850
Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 12 §§ lagen (1993:320) om

byggfelsförsäkring skall ha följande lydelse.

1 § När en näringsidkare uppför en byggnad som helt eller till övervä-

gande del skall användas som bostad för permanent bruk eller i fråga om
sådan byggnad utför åtgärder som fordrar bygganmälan och som avsevärt
förlänger byggnadens brukstid, skall det för byggnadsarbetet finnas en
byggfelsförsäkring.

Byggfelsförsäkring behövs dock inte i fråga om en- eller tvåbostadshus

när ett sådant garanti-, försäkrings- och avtalsskydd finns som utgör vill-
kor för statlig bostadsfinansiering.

12 § Att byggnadsarbetet inte får påbörjas förrän ett bevis om byggfels-

försäkring har företetts för den eller de nämnder som fullgör kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, framgår av 9 kap. 12 § plan-
och bygglagen (1987:10).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94: BoUl8, rskr. 1993/94:372.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.