SFS 2004:552 Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2014:227) om färdigställandeskydd / SFS 2004:552 Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
040552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:320) om
byggfelsförsäkring;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:320) om bygg-

felsförsäkring

dels att rubriken närmast före 12 § skall utgå,
dels att nuvarande 12 § skall betecknas 22 §,
dels att rubriken till lagen samt 1�3, 6, 7, 10, 11 §§ och den nya 22 §§

skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas femton nya paragrafer, 1 a�c, 6 a, 12�21

och 23 §§, samt närmast före 1, 12, 16, 17 och 21�23 §§ nya rubriker av föl-
jande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Lag om byggfelsförsäkring m.m.

Byggfelsförsäkring

Tillämpningsområdet m.m.

1 §

2 En byggfelsförsäkring skall finnas när

1. en byggnad som helt eller till övervägande del skall användas som bo-

stad för permanent bruk uppförs, eller

2. när det i fråga om en sådan byggnad utförs åtgärder som kräver bygg-

anmälan och som avsevärt förlänger byggnadens brukstid. Lag (2004:552).

1 a § I fråga om en- eller tvåbostadshus (småhus) gäller i stället för vad
som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring skall finnas

1. när ett småhus uppförs, och
2. när ett småhus byggs till eller är föremål för en åtgärd som avses i 9

kap. 2 § första stycket 3�5 plan- och bygglagen (1987:10) och det finns be-
hov av en sådan försäkring.

En byggfelsförsäkring som avses i första stycket behövs dock inte, om åt-

gärden enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov. Lag
(2004:552).

1 Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240.

2 Senaste lydelse 1994:850 (jfr 1994:1581). �ndringen innebär bl.a att andra stycket
upphävs.

SFS 2004:552

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

Omtryck

background image

2

SFS 2004:552

1 b § Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan-
och byggnadsväsendet (byggnadsnämnden) prövar behovet av en försäkring
enligt 1 a § första stycket 2. Om ett småhus inte skall användas för perma-
nent bruk, får nämnden trots bestämmelsen i 1 a § första stycket 1 besluta att
någon byggfelsförsäkring inte behövs.

Vid behovsprövningen skall byggnadsnämnden särskilt beakta de beräk-

nade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel
och skador. Lag (2004:552).

1 c § Den som för egen räkning utför eller låter utföra ett byggnadsarbete
(byggherren) skall se till att det finns en byggfelsförsäkring, om det krävs en
sådan enligt denna lag. Lag (2004:552).

Vad en byggfelsförsäkring skall omfatta

2 § En byggfelsförsäkring skall omfatta

1. skälig kostnad för att avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, i material

som använts i byggnadsarbetet eller i utförandet av arbetet, och

2. skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden som orsakats av fe-

let.

Försäkringen behöver dock inte omfatta fel eller skador som måste antas

sakna betydelse för byggnaden eller för dem som bor eller vistas i byggna-
den. Den behöver inte heller omfatta skador som normalt täcks av andra för-
säkringar, exempelvis fastighetsförsäkring, maskinförsäkring eller villaför-
säkring.

Med fel skall enligt försäkringen avses avvikelse från fackmässigt godtag-

bar standard vid den tid då arbetet utfördes. Lag (2004:552).

3 § En byggfelsförsäkring skall omfatta fel eller skador som visar sig efter
det att byggnadsarbetet godkändes vid en av försäkringsgivaren angiven be-
siktning och som anmäls inom tio år efter ett sådant godkännande. I fråga
om småhus skall, om en sådan besiktning inte har gjorts, försäkringen om-
fatta fel eller skador som visar sig efter det att byggnadsarbetet godkändes
vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716) eller efter
det att byggnadsarbetet annars avslutades och som anmäls inom tio år däref-
ter.

En byggfelsförsäkring skall innehålla villkor om att den gäller även om

byggnaden övergår till ny ägare. Lag (2004:552).

Villkor om inskränkningar i försäkringshavarens rätt till ersättning

4 § En byggfelsförsäkring får, utöver vad som följer av 5�7 §§, inte inne-
hålla villkor som inskränker försäkringshavarens rätt till ersättning för fel
och skador som skall omfattas av försäkringen enligt 2 och 3 §§.

5 § En byggfelsförsäkring skall innehålla villkor som säkerställer att er-
sättning för kostnad enligt 2 § används för att avhjälpa felet eller skadan på
ett tillfredsställande sätt.

background image

3

SFS 2004:552

6 § En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att

1. kostnader för fel som har vållats av den som är byggnadens ägare eller

av hans eller hennes anställda ersätts endast om felet har vållats även av nå-
gon annan eller om det annars finns särskilda skäl för det,

2. kostnader för fel eller skador som omfattas av en lämnad garanti eller

av felansvar enligt 59 § konsumenttjänstlagen (1985:716) ersätts endast om
det visas att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller, i fråga om
småhus, om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åta-
gande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skä-
lig tid.

Villkor som anges i första stycket 1 får, beträffande småhus, även avse fel

som har vållats av en tidigare ägare till huset eller av hans eller hennes an-
ställda. Lag (2004:552).

6 a § En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att ägaren skall svara
för en viss självrisk.

I fråga om småhus får självrisken för en byggfelsförsäkring uppgå till

högst ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
för varje fel eller skada. Den sammanlagda självrisken för flera fel eller ska-
dor får inte överstiga ett och ett halvt prisbasbelopp. I försäkringsvillkoren
får dock föreskrivas att fel eller skador som kostar mindre än 0,2 prisbasbe-
lopp att åtgärda inte ersätts. Lag (2004:552).

7 § En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att försäkringsgivarens
ansvar för fel och skador är begränsat till ett visst belopp per byggnad (för-
säkringsbelopp) och till ett visst belopp för samtliga av försäkringsgivaren
under ett kalenderår utfärdade byggfelsförsäkringar (gemensamt försäk-
ringsbelopp).

I fråga om småhus får försäkringsbeloppet per byggnad inte sättas lägre

än kostnaderna för de åtgärder som har föranlett att försäkringen tecknades
och som omfattas av försäkringen. Vid bestämmandet av försäkringsbelop-
pet skall penningvärdets förändring beaktas. Lag (2004:552).

Villkor om försäkringsgivarens övertagande av rätt till ersättning

8 § En byggfelsförsäkring skall innehålla villkor om att

1. en försäkringsgivare, som betalat ut ersättning på grund av försäk-

ringen, övertar den rätt till ersättning som ägaren kan ha mot den som på
grund av avtal eller eget vållande eller på annan grund är ersättningsskyldig
med anledning av felet eller skadan och som inte ägaren själv tar i anspråk,

2. byggnadens ägare inte får till nackdel för försäkringsgivaren genom av-

tal avsäga sig den rätt till ersättning som tillkommer honom enligt avtal eller
allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Förbud mot ändring av försäkringsvillkor

9 § Försäkringsgivaren och försäkringshavaren får, efter det att försäk-
ringen tecknats, inte träffa avtal som medför att försäkringsvillkoren inte
längre uppfyller kraven på en byggfelsförsäkrings innehåll enligt denna lag.

background image

4

SFS 2004:552

Rätt att teckna försäkring

10 § En försäkringsgivare får inte vägra den som är skyldig att ha en bygg-
felsförsäkring att teckna en sådan försäkring, om försäkringsgivaren mark-
nadsför byggfelsförsäkringar. Försäkring får dock vägras om det med hän-
syn till skaderisken eller någon annan särskild orsak finns skäl till detta. Lag
(2004:552)
.

11 § Om en försäkringsgivare i strid mot 10 § har vägrat att meddela en
byggfelsförsäkring, skall allmän domstol på yrkande av den som har begärt
att få teckna en sådan försäkring förklara att denne har rätt att teckna försäk-
ringen. Lag (2004:552).

Färdigställandeskydd

Tillämpningsområdet m.m.

12 § Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning ut-
föra arbeten som avser ett småhus, skall det i den omfattning som anges i 13
och 14 §§ finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller
en bankgaranti. Lag (2004:552).

13 § Ett färdigställandeskydd skall finnas

1. när ett småhus uppförs, och
2. när ett småhus byggs till eller är föremål för en åtgärd som avses i

9 kap. 2 § första stycket 3�5 plan- och bygglagen (1987:10) samt det finns
behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 8 kap. 4 §

plan- och bygglagen inte kräver bygglov. Lag (2004:552).

14 § Byggnadsnämnden prövar behovet av ett färdigställandeskydd enligt
13 § första stycket 2. Om ett småhus inte skall användas för permanent bruk,
får nämnden trots bestämmelsen i 13 § första stycket 1 besluta att något fär-
digställandeskydd inte behövs.

Vid behovsprövningen skall byggnadsnämnden särskilt beakta de beräk-

nade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdig-
ställandeskyddet. Lag (2004:552).

15 § Byggherren skall se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det
krävs ett sådant enligt denna lag. Lag (2004:552).

Vad färdigställandeskyddet skall omfatta

16 § Ett färdigställandeskydd skall omfatta skälig ersättning för

1. extra kostnader för att slutföra arbetena,
2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på

vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716), och

3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel

som avses i 2.

Färdigställandeskyddet skall, till den del den avser ersättning för kostna-

der enligt första stycket 1, få tas i anspråk om näringsidkaren hamnar i så-

background image

5

SFS 2004:552

dant dröjsmål som ger konsumenten rätt att häva avtalet enligt 29 § konsu-
menttjänstlagen. Till den del färdigställandeskyddet avser ersättning enligt
första stycket 2 eller 3 skall den få tas i anspråk om näringsidkaren har gått i
konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande. Lag
(2004:552)
.

Villkor om inskränkningar i konsumentens rätt till ersättning m.m.

17 § Ett avtal om färdigställandeskydd får, utöver vad som följer av 18 och
19 §§, inte innehålla villkor som inskränker konsumentens rätt att ta färdig-
ställandeskyddet i anspråk. Avtalet får inte heller innehålla villkor om att
konsumenten skall svara för en viss självrisk. Lag (2004:552).

18 § Ett avtal om färdigställandeskydd skall innehålla villkor som säker-
ställer att belopp som tas i anspråk används för att täcka sådana kostnader
som avses i 16 § första stycket. Lag (2004:552).

19 § Ett färdigställandeskydd får begränsas till ett visst belopp. Det skall
dock alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd
som omfattas av skyddet. Lag (2004:552).

20 § Om ett avtal om färdigställandeskydd innehåller ett villkor som inne-
bär att en begäran om att ta skyddet i anspråk måste framställas inom viss
tid, får villkoret inte begränsa konsumentens rätt att framställa en sådan be-
gäran mer än vad som framgår av andra stycket.

När det gäller ersättning enligt 16 § första stycket 1, får ett villkor som av-

ses i första stycket innebära att begäran skall göras utan oskäligt dröjsmål ef-
ter det att konsumentens rätt att häva avtalet med näringsidkaren har upp-
kommit. När det gäller ersättning enligt 16 § första stycket 2 och 3, får vill-
koret innebära att begäran skall göras inom ett år från den dag då entreprena-
den godkändes vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen
(1985:716). Lag (2004:552).

Villkor om regressrätt m.m.

21 § Vad som sägs i 8 och 9 §§ gäller också ett avtal om färdigställande-
skydd. Med försäkringsgivare jämställs då den som svarar för färdigställan-
deskyddet och med försäkringshavare jämställs konsumenten. Lag
(2004:552)
.

Gemensamma bestämmelser

Villkor för byggstart

22 §

3 Att byggnadsarbetet inte får påbörjas förrän ett bevis om byggfels-

försäkring och färdigställandeskydd har företetts för den eller de nämnder
som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, fram-
går av 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10). Lag (2004:552).

3 Senaste lydelse 1994:850 (jfr 1994:1581).

background image

6

SFS 2004:552

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

�verklagande

23 § Byggnadsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos läns-
styrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag

(2004:552).

�vergångsbestämmelser

4

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Försäkring enligt lagen behövs

dock inte för byggnadsarbete för vilket ansökan om bygglov enligt plan- och
bygglagen (1987:10) ingivits till sådan nämnd som avses i 12 § före den
1 oktober 1993.

2. Genom lagen upphävs lagen (1991:742) om byggnadsgaranti.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre föreskrifter tillämpas

om en bygganmälan har gjorts dessförinnan.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

4 Till 1993:320.

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.