SFS 2014:899 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar / SFS 2014:899 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
140899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om riktlinjer för kommunala markanvisningar;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala mark-

anvisningar.

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kom-

mun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

2 §

En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska

innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtel-
ser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläg-
gande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att

anta sådana riktlinjer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEFAN ATTEFALL
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:126, bet. 2013/14:CU31, rskr. 2013/14:366.

SFS 2014:899

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.