SFS 2013:491 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

130491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20, 27 och 33 §§ ledningsrättslagen

(1973:1144) ska ha följande lydelse.

20 §

2

Om en fråga om inlösen uppkommer, tillämpas 8 kap. 10 § första

stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

27 §

3

Ledningsrättshavaren ska svara för förrättningskostnaderna i den mån

inte annat följer vid en motsvarande tillämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rätte-
gångsbalken.

Om en ledningsrättsfråga har tagits upp utan ansökan eller, i fall som avses

i 33 §, på ansökan av någon annan sakägare än ledningsrättshavaren, ska för-
rättningskostnaderna fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt. Till
den del förrättningen avser upphävande av en ledningsrätt som inte längre be-
hövs gäller dock första stycket. Första stycket gäller också om förrättningen
endast sker för att ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt som av-
ser rätt att dra fram och behålla en ledning ska förändras till ledningsrätt.

Om en ledningsrättsfråga handläggs gemensamt med en fastighetsbild-

ningsåtgärd vid en förrättning, ska kostnader som är gemensamma för skilda
åtgärder fördelas på dessa efter vad som är skäligt.

Till förrättningskostnader hänförs taxeavgift, ersättning till sakkunnig,

utgift för hantlangning som inte ingår i taxeavgiften samt ersättning för sådan
skada som avses i 4 kap. 38 § tredje stycket fastighetsbildningslagen
(1970:988).

33 §

4

Om det, sedan en ledningsrättsfråga har avgjorts slutligt, inträder änd-

rade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan, kan denna prövas vid en
ny förrättning. Även om några sådana förhållanden inte har inträtt, får det hål-
las en ny förrättning, om det har framkommit ett klart behov av omprövning.
En ledningsrätt kan då ändras, upphävas och, om det sker med anledning av
upphävandet, upplåtas. Om förrättningen avser en ledning som koncession
har meddelats för, tillämpas 17 §.

Ledningsrättshavaren och den som av ledningsrättshavaren har fått rätt att

dra fram och använda en sådan ledning som avses i 11 a § är berättigad till er-
sättning för skada som åsamkas honom eller henne på grund av en åtgärd en-

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Senaste lydelse 1989:728.

3 Senaste lydelse 2004:643.

4 Senaste lydelse 2004:643.

SFS 2013:491

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:491

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

ligt första stycket. Kostnaderna för detta fördelas mellan övriga sakägare efter
vad som bedöms vara skäligt med hänsyn främst till den nytta varje sakägare
har av åtgärden. Om det har beslutats att ledningsrätten ska höra till en fastig-
het eller inskriven tomträtt, tillämpas 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen
(1970:988) i fråga om ersättningen, såvida åtgärden medför en värdeminsk-
ning för fastigheten eller tomträtten.

Andra stycket gäller inte om ledningsrätten har upphävts på grund av att

den inte längre behövs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. För förrättningar som har inletts före den 1 juli 2013 gäller 27 och 33 §§

i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.