SFS 2014:206 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

140206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 10 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)

2

dels att 21 § ska upphöra att gälla,
dels att 8, 16 och 19 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

3

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en led-

ningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med
planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser
göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyg-

gande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska led-
ningsrätt upplåtas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

16 §

4

I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap. 1–24, 27–35

och 37–40 §§ samt 6 kap. 6 och 7 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

Om en förrättning endast gäller att ett inskrivet servitut eller en inskriven

nyttjanderätt som avser rätt att dra fram och behålla en ledning ska förändras
till ledningsrätt, ska dock sammanträde med sakägarna hållas bara om det
finns särskilda skäl för det.

Vid en förrättning som avses i andra stycket får ett inskrivet servitut som

avser rätt att dra fram och behålla en ledning som utgör tillbehör till en annan
fastighet eller en annan inskriven tomträtt än den där ledningen finns föränd-
ras till ledningsrätt endast om det samtidigt beslutas att ledningsrätten ska
höra till den fastighet eller tomträtt som ledningen hör till.

Om en fastighet svarar för en fordran, får ett inskrivet servitut eller en

inskriven nyttjanderätt förändras till ledningsrätt endast om det finns sådana
medgivanden som avses i 14 § andra stycket. Medgivande av rättsägare
behövs dock inte om förändringen är väsentligen utan betydelse för rätts-
ägaren.

19 §

5

Lantmäterimyndigheten ska utreda förutsättningarna för upplåtelse av

ledningsrätt och ombesörja de tekniska arbeten och de värderingar som
behövs för att genomföra upplåtelsen. Myndigheten bör då rådgöra med sak-

1 Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190.

2 Senaste lydelse av 21 § 1995:1404.

3 Senaste lydelse 2010:1004. Ändringen innebär bl.a. att tredje–sjätte styckena tas bort.

4 Senaste lydelse 1992:1213.

5 Senaste lydelse 1995:1404.

SFS 2014:206

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:206

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ägarna. Vid behov ska myndigheten samråda med de myndigheter som berörs
av upplåtelsen.

Om det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att myn-

digheten ska kunna bedöma om upplåtelse av ledningsrätt är tillåten och
under förutsättning att det i övrigt finns förutsättningar för att genomföra upp-
låtelsen, får myndigheten förelägga en sakägare att inom viss tid ge in bevis
om att ansökan om tillstånd har gjorts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har in-

kommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande
som avses i 15 § första stycket har meddelats dessförinnan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.