SFS 2015:371 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

150371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)

dels att 1, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 36 §, av följande lydelse.

1 §

2

Enligt denna lag kan den som för en ledning eller annan anordning vill

utnyttja ett utrymme inom en fastighet få rätt till det (ledningsrätt). En fråga
om ledningsrätt prövas vid en förrättning.

En ledningsrätt omfattar, enligt vad som bestäms vid förrättningen, be-

fogenheten att inom fastigheten vidta de åtgärder som behövs för att dra fram
och använda en ledning eller annan anordning. På begäran av ledningsrätts-
havaren får det beslutas att ledningsrätten ska höra till ledningsrättshavarens
fastighet eller inskrivna tomträtt.

Om en tomträtt gäller i fastigheten och har skrivits in, upplåts ledningsrätt i

tomträtten. Det som sägs i denna lag om fastighet och fastighetsägare ska i
fråga om ledningsrätt i en tomträtt avse tomträtten och tomträttshavaren.

12 §

3

Mark eller annat utrymme för en ledning eller sådan anordning som

avses i 2 a § får tas i anspråk på en fastighet, om det inte orsakar synnerligt
men för fastigheten.

Även om synnerligt men uppkommer, är en fastighet skyldig att avstå ut-

rymme, om ledningen eller den avsedda ledningen är av väsentlig betydelse
från allmän synpunkt eller om den enligt beslut av en koncessionsmyndighet
ska dras fram över fastigheten. Om ägaren begär det, ska fastigheten lösas in.
Är olägenheten begränsad till en viss del av fastigheten, ska endast den delen
lösas in.

Ledningsrättshavaren har rätt att lösa en sådan fastighet eller del av fastig-

het som avses i andra stycket, om detta skulle medföra endast en ringa höj-
ning av ersättningen till fastighetsägaren och denne inte har ett beaktansvärt
intresse av att behålla fastigheten eller fastighetsdelen. Vid bedömningen av
frågan om det finns en rätt till inlösen, ska kostnaden för en åtgärd som anges
i 4 kap. 1 § fjärde stycket expropriationslagen (1972:719) räknas in i ersätt-
ningen.

1 Prop. 2014/15:74, bet. 2014/15:CU13, rskr. 2014/15:212.

2 Senaste lydelse 2006:43.

3 Senaste lydelse 2010:819.

SFS 2015:371

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

2

SFS 2015:371

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Vid upplåtelse och inlösen enligt denna paragraf tillämpas 1 kap. 3 och

4 §§ expropriationslagen. En särskild rätt som staten har kan dock rubbas, om
rättigheten inte är en vägrätt. Vidare får det beslutas att rätten till utrymme för
ledningen eller anordningen ska ha företräde framför en särskild rätt som har
tillskapats genom expropriation eller annat tvångsförvärv eller vid fastighets-
bildning eller på liknande sätt, dock inte om den särskilda rätten är en vägrätt.

Andra och tredje styckena tillämpas inte vid upplåtelse av ledningsrätt i en

tomträtt.

13 §

4

I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller en åt-

gärd enligt 12 a § tillämpas 4 kap. expropriationslagen (1972:719).

Om en innehavare av en rättighet som minskar en fastighets värde har rätt

till ersättning, ska det värde som tillgodoräknas fastighetens ägare enligt
första stycket minskas med det belopp som motsvarar den värdeminskning för
fastigheten som rättigheten inneburit. Om det värde som ska tillgodoräknas
fastighetens ägare inte kan minskas utan att skada uppkommer för innehav-
aren av en fordran med bättre rätt, minskas i stället ersättningen till rättighets-
havaren med motsvarande belopp.

Vid upplåtelse av ledningsrätt i en tomträtt har även fastighetsägaren och

en innehavare av en rättighet i fastigheten rätt till ersättning enligt denna para-
graf.

36 §

Om en tomträtt upplåts och skrivs in, gäller därefter en ledningsrätt

som har upplåtits i fastigheten i stället i tomträtten. Detsamma gäller om en
tomträtt utvidgas till att omfatta utrymmet för en tidigare upplåten lednings-
rätt.

Om en tomträtt upphör att gälla till följd av uppsägning eller av någon an-

nan orsak, gäller därefter en ledningsrätt som har upplåtits i tomträtten i stället
i fastigheten. Detsamma gäller om en tomträtt inskränks så att utrymmet för
en tidigare upplåten ledningsrätt inte längre omfattas av tomträtten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ledningsrätt som

har gjorts före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 36 § tillämpas även i fråga om en ledningsrätt som har

upplåtits före ikraftträdandet när det gäller tomträtter som upplåts därefter.

4. I fråga om en tomträtt som har upplåtits före den 1 januari 1954 tilläm-

pas de nya föreskrifterna endast om parterna har avtalat att lagen (1953:415)
angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till
fast egendom ska gälla för tomträtten och avtalet har skrivits in.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:819.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.