SFS 2015:372 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

150372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § ledningsrättslagen (1973:1144)

ska ha följande lydelse.

30 §

2

Ersättning enligt 13 eller 33 § ska betalas inom tre månader efter det

att ersättningsbeslutet fick laga kraft. På obetald ersättning ska ränta betalas

1. enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag tillträde sker, dock längst

till utgången av nämnda betalningsfrist, och

2. enligt 6 § räntelagen från utgången av betalningsfristen.
I fråga om ersättning som avses i 13 § och förskott som avses i 25 eller

25 a § ska 5 kap. 16 och 17 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211.

2 Senaste lydelse 1977:363.

SFS 2015:372

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.