SFS 1975:661

750661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:661 Lag

Utkom från trycket
den 19 augusti 1975

1352

om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 30 § ledningsrättslagen

(1973:1144) skall ha nedan angivna lydelse.

30 § Ersättning enligt 13 eller 33 § skall erläggas inom tre månader
efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft. 1 den mån ersättningen

betalas efter utgången av denna frist skall dessutom utges ränta på

ersättningen enligt 6§ räntelagen (1975:635) från fristens utgång. Har

tillträde skett före fristens utgång skall även utges ränta enligt 5 §

Prop. 1975:102, LU 30. rskr 234.

u
v
le;

⬢Hi

¬

background image

räntelagen från den dag tillträdet skedde till dess betalning sker eller

SFS 1975: 661

ränta skall utgå enligt andra punkten i denna paragraf.

I fråga om ersättning som avses i 13 § och förskott enligt 25 § äger 5

kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.

Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller

äldre bestämmelser även för tiden därefter.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.