SFS 1977:363

770363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:363

Lag

Utkom från trycket

den 14 juni 1977

om ändring i ledningsrattslagen (1973:1144);

utfärdad den 2 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om ledningsrattslagen

(1973:1144)

dels att i 8 och 21 §§ orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regering­

en",

dels att 30 § skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 25 a §, av nedan angivna ly­

delse.

25 a § Bestämmelserna i 5 kap. 30 a § fastighetsbildningslagen
(1970:988) om förtida tillträde äger motsvarande tillämpning vid fö rrätt­

ning enligt denna lag. Vad som sägs om f astighetsbildningsbeslut skall där­
vid tillämpas på ledningsbeslut.

30

Ersättning enligt 13 eller 33 § skall erläggas inom tre månader efter

det att ersättningsbeslutet vann laga kraft. I den mån ersättningen betalas

efter utgången av denna frist skall dessutom utges ränta på ersättningen

enligt 6 § räntelagen (1975: 635) från fristens utgång. Har tillträde skett före
fristens utgång skall även utges ränta enligt 5 § räntelagen från den dag till­

trädet skedde till dess betalning sker eller ränta skall utgå enligt andra

punkten i denna paragraf.

I fråga om ersättning som avses i 13 § och förskott som avses i 25 eller

25 a § ä ger 5 kap. 16 § fa stighetsbildningslagen (1970:988) m otsvarande
tilllämpning.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

ELVY OLSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:114, CU 1976/77: 36, rskr 1976/77:321.

2 S enasteiydelse 1975:661.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.