SFS 1987:127

870127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:127

om ändring i lednlngsrättslagen (1973:1144);

utkom från trycket

den 6 maj 19 87

Utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lednlngsrättslagen

(1973:1144)

dels att 6, 8, 9 och 21 §§ samt övergångsbestämmelserna till lagen skall

ha följande lydelse,

dels att i lagen skall infö ras en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 § Ledningsrätt får ej upplåtas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses

på annat sätt eller olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild

synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den.

6 a § Bestämmelsen i 6 § skall inte tillämpas om det i en fastighetsplan

har meddelats bestämmelser om en ledningsrätt och ledningsbeslut medde­

las under detaljplanens genomförandetid.

8

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestäm­

melser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmel­

serna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får

dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för

marks bebyggande eller användning än som avses i fö rsta stycket, skall

ledningsrätt upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förord­

nande kommunal myndighet på begäran av fastighetsbildningsmyndighe­
ten medge undantag från bestämmelser som avses i andra stycket.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas

genom besvär hos regeringen.

9 § Inom område som inte omfattas av detaljplan, får ledningsrätt inte

upplåtas om upplåtelsen skulle försvåra områdets ändamålsenliga använd­
ning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning

av området.

21

Om byggnadsnämnden vid samråd enligt 19 § a nser att upplåtel­

sens tillåtlighet enligt 9 § kan sättas i f råga och om det från andra syn­

punkter än som avses i 9 och 10 §§ finns förutsättningar för att medge
upplåtelsen, skall fastighetsbildningsmyndigheten hänskjuta ärendet till
byggnadsnämnden för prövning. Har ledningens sträckning fastställts av
koncessionsmyndighet, skall sådant hänskjutande dock ej ske.

Finner nämnden att 9 och 10 §§ inte utgör hinder mot upplåtelsen, skall

nämnden lämna medgivande till denna.

' Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

^ Senaste lydelse 1977:363.

^ Senaste lydelse 1977: 363.

¬

background image

SFS 1987:127

Beslut varigenom byggnadsnämnden vägrat medgivande till upplåtelsen

eller gjort sådant medgivande beroende av villkor får överklagas genom

besvär hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas genom be­

svär hos regeringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom medgivande

till upplåtelsen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande för

fastighetsbildningsmyndigheten.

Denna lag" träder i kraft den 1 juli 1974.

Den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt eller med fide i­

kommissrätt skall vid tillämpningen av denna lag anses som fastighetens

ägare.

Vad som enligt denna lag gäller för det fall att fastighet svarar för fördran

skall tillämpas även när fastighet besväras av rätt till avkomst eller annan

förmån.

Bestämmelserna i 13 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriationslagen

(1972:719) gäller ej värdeökning som inträffat före utgången av juni 1971.

1. Denna lag^ träd er i kraft den 1 juli 1987.
2. Har beslut om undantag från plan eller bestämmelse om avses i 8 §

tredje stycket i dess äldre lydelse vunnit laga kraft efter utgången av juni
1986, får ledningsrätt upplåtas utan hinder av de nya bestämmelserna i 8 §,

Om ansökan om upptagande av ledningsrättsfråga inte görs inom två år
från den dag då beslutet om undantag vann laga kraft, upphör dock beslu­

tet att gälla.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

1973: 1144. Ändringen innebär att tredje stycket i öve rgångsbestämmelserna upp­

hävs.

- 198 7: 127.

¬

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.