SFS 1989:728

890728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:728

om ändring i ledningsrättsiagen (1973:1144);

utkom från trycket

den 29 augusti 1989

Utfärdad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 20 §§ ledningsrättsiagen

(1973:1144) skall ha följande lydelse.

16 § I fråga om förr ättning enligt denna lag tillämpas 4 kap. 1 —24, 27 —

35 och 37-40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

Avser förrättning endast att inskrivet servitut eller inskriven nyttjande­

rätt avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning skall förändras till

ledningsrätt, skall dock sammanträde med sakägarna hållas bara om sär­
skilda skäl talar för det. Vid sådan förrättning behöver ärendet ej hänskju-
tas till byggnadsnämnden enligt 21 §.

Vid förrättning som avses i andra stycket får inskrivet servitut avseende

rätt att framdraga och bibehålla ledning, som utgör tillbehör till annan

fastighet eller annan inskriven tomträtt än den där ledningen finns, för­

ändras till ledningsrätt endast om därvid förordnas att ledningsrätten skall

höra till den fastighet eller tomträtt till vilken ledningen hör.

Svarar fastighet för fordran, får inskrivet servitut eller inskriven nyttjan­

derätt förändras till ledningsrätt endast om sådana medgivanden som
avses i 14 § andra stycket föreligger. Medgivande av rättsägare behövs
dock ej, om förändringen är väsentligen utan betydelse fÖr honom.

' Prop.1988/89:77. BoU 11, rskr. 255.

1359

¬

background image

SFS 1989:728

20 § Uppkommer fråga om inlösen, tillämpas 8 kap. 7 § första stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

ULF LÖNNQVIST

Nina Pripp

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.