SFS 1991:1700

911700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1700

om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utkom från trycket

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 21 §§ ledningsrättslagen

(1973:1144) skall ha följande lydelse.

16

I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap. 1 -

24,27 -

35 och 37-40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

Avser förrättning endast att inskrivet servitut eller inskriven nyttjande­

rätt avseende rätt att framdraga och bibehål la ledning skall förändras til l
ledningsrätt, skall dock sammanträde med sakäg arna hållas bara om sär­

skilda skäl talar för det. Vid sådan förrättning behöve r ärendet inte hän-

skjutas enligt 21 § till den eller de kommunala nämnder som fullgör

uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

Vid förrättning som avses i andra stycket får inskrivet servitut avseende

rätt att framdraga och bibehålla ledning, som utgör tillbehör till annan

fastighet eller annan inskrive n tomträtt än den där ledningen finns, för­
ändras till ledningsrätt endast om därvid förordnas att ledningsrätten skall

höra till den fastighet eller tomträtt till vilken ledningen hör.

Svarar fastighet för fordran, fär inskrivet servitut eller inskriven nyttjan­

derätt förändras till ledningsrätt endast om sådana medgivanden som
avses i 14 § andra stycket föreligger. Medgivande av rättsägare behövs

dock ej, om förändringen är väsentligen utan bety delse för honom.

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Senaste lydelse 1989:728.

3135

¬

background image

T < ! .

SFS 1991:1700

21 §' Om en sådan nämnd som avses i 16 § vid samråd enligt 19 § anser

att upplåtelsens tillåtlighet enligt 9 § kan sättas i fråga o ch om det från

andra synpunkter än som avses i 9 och 10 §§ finns föru tsättningar for att

medge upplåtelsen, skall fastighetsbildningsmyndigheten hänskjuta ären­

det till nämnden for prövning. Har ledningens sträckning fastställts av
koncessionsmyndighet, skall sådant hänskjutande dock inte ske.

Finner nämnden att 9 och 10 §§ inte utgör hinder mot upplåtelsen, skall

nämnden lämna medgivande till denna.

Beslut varigenom nämnden vägrat medgivande till upplåtelsen eller

gjort sådant medgivande beroende av villkor får överldagas hos länsstyrel­
sen. Länsstyrelsens beslut får överldagas hos regeringen.

Beslut av nämnden eller högre instans varigenom medgivande till upplå­

telsen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande for fastighets­
bildningsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft de n 1 ja nuari 1992.

På regeringens vägnar

GÖREL THURDIN

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs-
departementet)

' Senaste lydelse 1987:127.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.